Digitaliseringsstrategin för logistiken på remiss

Pressmeddelande 17.06.2020 15.13 fi sv en

Bild: Shutterstock

Kommunikationsministeriets projekt för en digitaliseringsstrategi för logistiken framskrider till remissbehandling. Målet med projektet är att stödja och stärka digitaliseringsutvecklingen inom logistiksektorn för att åstadkomma en effektiv och hållbar logistik. Som stöd för strategin genomfördes också en klimatutredning om digitaliseringen av logistiken. Utlåtanden kan lämnas till den 19 augusti 2020.

Målet är bättre utnyttjande av information

I digitaliseringsstrategin för logistiken ska man fastställa en vision, mål och åtgärder för att stärka digitaliseringsutvecklingen inom logistiken. I strategin ska de effektivitets-, funktions - och säkerhetsfördelar som uppnås med hjälp av digitaliseringen beaktas samt klimateffekterna. Strategin ska stödja målen med både den 12-åriga trafiksystemplanen (Liikenne12) och fossilfria transporter.

Visionen i strategin ska gå ut på att främja digitaliseringen för en effektiv och hållbar logistik. För visionen fastställs det tre centrala mål i strategin samt åtgärder för att uppnå målen.

Strategins första mål är att utveckla hanteringen och utnyttjandet av information längs hela transportkedjan. Genom åtgärderna strävar man efter en högklassig digital informationsförmedling i realtid mellan olika verksamheter.

Ett annat mål är att utveckla i synnerhet kunskapsbasen och spelreglerna så att aktörerna har en genuin möjlighet att utnyttja sina egna uppgifter. Genom de nya verksamhetsmodellerna skapas jämlika verksamhetsförutsättningar för företag av olika storlek och ställning samt främjas användningen av digital information inom logistikkedjan.

Det tredje målet ska vara att förbättra medborgarnas och företagens möjligheter att med hjälp av tillgänglig information påverka sitt eget koldioxidavtryck.

De preliminära åtgärderna ska omfatta utveckling av informationsklimatet inom logistiken, möjliggörande lagstiftning, utveckling av tillgången till statistik- och uppföljningsinformation, finansiering och pilotförsök, optimerad materiel och kapacitet för stadslogistiken samt samarbete för att uppnå målen.

Mot hållbar logistik

När det gäller trafiken är målet i regeringsprogrammet att halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken fram till 2030 och att sänka utsläppen till noll senast 2045. Därför har man också velat se över logistikens klimatkonsekvenser och metoder för att effektivisera denna. Till stöd för effektivitetsgranskningen av digitaliseringsstrategin för logistiken har det gjorts en klimatutredning om digitaliseringen av logistiken. I arbetet bedömdes utläppsminskningspotentialen i fråga om digitaliseringen av logistiken och sätten att påverka minskningen av utsläppen.

Enligt utredningen har förändringarna i transportvolymerna och transportavstånden haft den största effekten på utsläppen från logistiken. De största utsläppsminskningarna inom logistiksektorn uppnås även i fortsättningen genom att ändra CO2-innehållet i bränslen. Fördelarna med digitaliseringen syns särskilt på trafiksystemnivå när logistiken effektiviseras. De klimatfördelar som digitaliseringen medför framhävs på längre sikt och genom att kombinera olika metoder.

I utredningen konstateras att utvecklingen i stor utsträckning påverkas av förändringar inom handeln och industrin, såsom splittringen av den regionala strukturen och ökningen av näthandeln. Det är ännu inte möjligt att bedöma coronaviruskrisens konsekvenser på lång sikt, men konsekvenserna har synts särskilt i de internationella transportkedjorna. I och med den ökade näthandeln under coronaviruset har godslogistiken minskat mindre i städerna. Efterfrågan på digitala plattformar och skräddarsydda tjänster bedöms öka också i framtiden.

Varför bereds en strategi?

Kommunikationsministeriet inledde den 20 augusti 2019 ett projekt för att bereda en digitaliseringsstrategi för logistiken. Projektet förverkligar regeringsprogrammets mål om en digitaliserad och koldioxidfri trafik och transport. Projektet hänför sig dessutom till färdplanen för fossilfria transporter, klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen samt projektet Liikenne12.

Som bakgrund till strategin har man utnyttjat den våren 2019 erhållna responsen från remissbehandlingen av verkställighetsplanen för principbeslutet om stärkande av digitaliseringen inom logistiken och transportsektorn samt i hamnarna.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 augusti 2020. Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av strategin som tjänsteuppdrag.

Målet är att strategin ska bli klar och arbetet framskrida till statsrådets principbeslut hösten 2020.

Mer information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185 975, Twitter: @mrautavirta

Noora Lähde, specialsakkunnig, tfn 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde