En ny trafiksäkerhetsdelegation har tillsatts

Nyhet 22.05.2012 10.37 fi sv en

Regeringen tillsatte den 10 maj en ny trafiksäkerhetsdelegation för perioden 2012-2015. Delegationen har till uppgift att bistå kommunikationsministeriet vid planeringen och genomförandet av trafiksäkerhetspolitiken.

Delegationen består av representanter för ministerier och sakkunnigorganisationer inom trafiksäkerhet som genom sina uppdrag främjar genomförandet av den riksomfattande trafiksäkerhetsplanen.

Delegationen tillsätts för tre år i sänder. Mandattiden för den nya delegationen löper ut den 14 maj 2015. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt 13 andra medlemmar och deras personliga suppleanter.

Ordförande för delegationen är överdirektör Minna Kivimäki och vice ordförande är regeringsrådet Silja Ruokola från kommunikationsministeriet.