Ett stort antal utlåtanden om utkastet till lag om Rundradion

Pressmeddelande 30.09.2020 08.45 fi sv en

Filmning av ett TV-program. (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet fick sammanlagt 85 utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om ändring av lagen om Rundradion. Remisstiden löpte ut den 31 augusti.

Syftet med propositionen som var på remiss är att precisera Rundradions roll som mediehus i fråga om allmännyttig verksamhet och att ändra bestämmelserna om bolaget så att de överensstämmer med EU:s regler om statligt stöd. De föreslagna bestämmelserna kommer att begränsa det innehåll Rundradion publicerar i textform för att i huvudsak stöda publikation av innehåll med rörliga bilder eller ljud.

På basis av remissvaren är åsikterna om den föreslagna preciseringen av Rundradions allmännyttiga uppgift delade. Enskilda medborgare, civilsamhällesorganisationer och bl.a. forskare fäste i sina utlåtanden uppmärksamhet vid hur den föreslagna ändringen påverkar medborgarnas tillgång till information. Å andra sidan understödde i synnerhet företag och intresseorganisationer inom mediebranschen en striktare avgränsning av Rundradions allmännyttiga uppgift för att man i den rådande omvälvningen av medierna ska kunna garantera verksamhetsförutsättningarna för den privata mediesektorn. I yttrandena medgavs dock också behovet av en lagändring där Rundradions allmännyttiga uppgift preciseras så att den uppfyller kraven i EU:s regler om statligt stöd.

Vad händer härnäst?

Remissvaren kommer att beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. Beredningen av lagförslaget fortsätter som tjänstemannaarbete och avsikten är att kommunikationsministeriet ska diskutera den kommande regeringspropositionen med riksdagsgrupperna. I Finland genomförs all lagberedning som hänför sig till rundradioverksamheten i enlighet med etablerad praxis under parlamentarisk styrning.

De utlåtanden som lämnats in via utlåtandetjänsten är offentliga och finns i tjänsten. I statsrådets offentliga projektportal har de utlåtanden lagts in som lämnats in både till utlåtandetjänsten och direkt till ministeriets registratorskontor.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 050 568 7155

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757