null Finland går och cyklar – ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik inrättas

Finland går och cyklar – ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik inrättas

Pressmeddelande 01.07.2020 17.19 fi sv en

Cyklist, fotgängare och hund. (Bild: Kommunikationsministeriet och Kati Närhi)

Hur ser en bra trafikled ut för fotgängare eller cyklister? Hur kan vi få allt fler att röra sig hållbart till arbetet, skolan eller butiken när sträckan är kort? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för gång och cykeltrafik i hela Finland? Under innevarande regeringsperiod kommer kommunikationsministeriet att inrätta ett riksomfattande intressentforum för gång och cykeltrafik. Det första forumet ska hållas den 7 september 2020. 

I år stöder staten gång och cykeltrafik med 42,9 miljoner euro, vilket är mer än tio gånger så mycket som 2019. Dessutom undersöks olika sätt att öka gång och cykeltrafik. Miljö- och hälsofördelarna med gång och cykeltrafik är obestridliga.  

– Att ersätta personbilen med gång och cykling minskar växthusgasutsläppen från trafiken, de utsläpp som är skadliga för luftkvaliteten och ger mindre buller. Samtidigt ökar trivseln i miljön och trafiksäkerheten. Dessutom är en ökad gång och cykeltrafik ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka den fysiska aktiviteten, säger enhetsdirektör Päivi Antikainen.

– Under coronavåren har städer runt om i världen gjort sina gator trivsamma och trygga för fotgängare och cyklister. Vi ska stärka denna utveckling så att gång, cykling och andra hållbara färdsätt blir allt mer beaktansvärda, fortsätter Antikainen.

Det första forumet ordnas som webbinarium i september

Forumet Finland går och cyklar har som mål att sprida information och exempel på verkningsfulla åtgärder från hela landet samt att säkerställa att målen för programmet för att främja gång och cykling uppnås. Målet med programmet är att gång- och cykeltrafiken ska öka med 30 procent fram till 2030. För att målet ska nås krävs uppskattningsvis 450 miljoner nya gång- och cykelresor. 

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket ordnar det första forumet i form av ett webbinarium på eftermiddagen den 7 september 2020. Till forumet inbjuds sådana representanter för städer, kommuner, organisationer, företag och statsförvaltningen som genomför det nationella programmet för att främja gång och cykling. 

En betydande ökning av finansieringen av gång och cykeltrafik 

Under denna regeringsperiod har finansieringen för hållbar rörlighet stigit betydligt. I budgeten för 2020 och i den fjärde tilläggsbudgeten har totalt 42,9 miljoner euro allokerats till främjande av gång och cykling.

Tio miljoner euro har anvisats för åtgärder inom statens trafikledsnät, varav hälften riktas till kommunerna i Helsingfors-, Uleåborgs-, Tammerfors- och Åboregionen i enlighet med förhandlingsresultatet för MBT-avtalen. Den statliga finansieringen används bl.a. för att utveckla infartsparkeringen av cyklar vid järnvägsstationer och knuthållplatser i landsvägsnätet, för cykelvägsnät i stadsregionerna och för vägmärken vid EuroVelo-rutterna. För kommunernas understöd har det reserverats 32,9 miljoner euro, medan det 2019 användes 3,5 miljoner euro. Av detta belopp kan kommunerna i Helsingfors-, Uleåborgs-, Tammerfors- och Åboregionen ansöka om minst 4,5 miljoner euro i enlighet med vårens förhandlingsresultat för MBT-avtalen. Kommunernas och olika aktörers understöd riktas till åtgärder som minskar växthusgasutsläppen från trafiken och förbättrar förhållandena för gång och cykling. Dessutom har man finansierat inrättandet av ett samordningscentrum för cykelturism och projektet Fiksusti kouluun som sporrar till aktiv cykling till skolan.

Dessutom har olika projekt för mobilitetsstyrning anvisats sammanlagt 1,15 miljoner euro 2020. Syftet med projekten är att genom ökad information eller serviceförsök påverka människornas val av färdsätt och öka gång- och cykeltrafiken samt andra hållbara vanor för mobilitet.

Gång- och cykelvägar beläggs i år mer än vad som planerats. I maj anvisades cirka 3 miljoner euro mer finansiering för beläggning av gång- och cykelvägar, vilket gör det möjligt att belägga uppskattningsvis hundra kilometer väg.

I budgeten för 2021 föreslås ett tillägg på 25 miljoner euro som ska riktas till kommunernas understöd för främjande av gång och cykeltrafik. År 2021 uppgår statens understöd till kommunerna för främjande av gång och cykeltrafik till sammanlagt 28,5 miljoner euro.

Forskning ger drivkraft åt gång och cykling

I programmet för att främja gång och cykling har man identifierat 31 åtgärder som omspänner allt från planläggning till stadscyklar. Kommunerna och städerna kan främja en hållbar rörlighet till exempel genom att förbättra trafikledernas skick. Också arbetsgivare, skolor och daghem har tillgång till många olika metoder, såsom bättre cykelparkeringar, goda sociala utrymmen och planer för motion och rörlighet.

I ett projekt som finansieras av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet stöds planeringen och beslutsfattandet för att verkställa planerade åtgärder för att främja gång och cykling. Syftet med projektet är att hitta incitament och god praxis. Resultaten av projektet Möjligheter och hinder för att främja gång och cykling blir klara i mars 2021. Projektet genomförs av FCG.

Ytterligare information: 

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire 

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen