Forsknings- och utvecklingscentral för autonoma fartyg driver på den finska marinindustrin

Pressmeddelande 09.03.2017 12.57 fi sv en

Det globala storföretaget Rolls-Royce, en stark aktör inom den internationella marinindustrin, har valt att placera sin forsknings- och utvecklingscentral för fjärrstyrda och autonoma fartyg i Finland. Detta är en stor och efterlängtad nyhet för den finska ekonomin och marinindustrin, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Att Rolls-Royce koncentrerar sin FoU-verksamhet till Finland är en drivkraft för produktutvecklingen inom marin- och IKT-industrin och för samarbetet mellan högskolor och forskningsinstitut inom branschen. Samtidigt öppnas nya möjligheter för underleverantörer och produktutvecklare. Beslutet stärker Finlands position som utvecklare och utnyttjare av autonom sjöfart och som en av världens ledande tillverkare av modern marinteknik, konstaterar minister Berner.

Framstegen inom automatiseringen gynnar inte bara sjöfartsbranschen i Finland, utan har långtgående konsekvenser för hela den globala sjöfarten eftersom den ökar säkerheten och produktiviteten och minskar utsläppen.

- Inom det internationella samarbetet har vi redan länge betonat att man även då man utvecklar sjötrafiken inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO och EU effektivt ska ta till vara de möjligheter som digitaliseringen, automatiseringen och nyttjandet av data erbjuder, påpekar minister Berner.

Berner anser att Rolls-Royces beslut att koncentrera sin utvecklingsfunktion till Finland påskyndar både regeringens spetsprojekt för digitalisering och genomförandet av statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering.

Rolls-Royce är en av de bärande krafterna bakom det utvecklingsprojekt för obemannad sjötrafik som startades i Finland i fjol som en del av ett Tekes-program för de arktiska haven (Arktiset meret). Ekosystemet för autonom sjöfart 2025 (Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi 2025) är ett projekt som siktar på att Finland ska vara först i världen på att ta fram produkter och tjänster inom obemannad sjöfart och före 2025 skapa ett fungerande ekosystem av företag och investerare på området. Projektet koordineras av DIMECC Oy, en innovationsplattform för digital övergång med intressenter från forskning och industri i Finland.

Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikverkets Älyväylä-koncept för intelligenta farleder ska skapa förutsättningar för att testa fartygens automatiseringsfunktioner i Finland.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 101

Kari Saari, trafikråd, tfn 0295 342 557