null Förslaget till reform av fordonslagen har skickats på remiss

Förslaget till reform av fordonslagen har skickats på remiss

Pressmeddelande 02.01.2020 13.17 fi sv en

Bil inspektion (Bild: SariMe/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om vissa ändringar i fordonslagen. Utlåtanden kan lämnas fram till den 13 februari 2020.

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är Europeiska unionens ramförordning om bilar och släpvagnar till dem. Det föreslås att den nationella fordonslagen ändras så att den motsvarar den EU-förordning som träder i kraft den 1 september 2020.

Enligt förslaget ska bestämmelserna om godkännande av fordon och marknadskontroll ändras så att det i den nationella lagstiftningen framöver endast föreskrivs om godkännande av nationella fordonskategorier och utrustning samt om marknadskontroll. Sådana är motorredskap, terrängfordon, dubbar och dubbdäck.

I EU-lagstiftningen förutsätts det att medlemsstaterna i sin lagstiftning fastställer sanktioner mot företag som bryter mot skyldigheter i anslutning till fordonsreglering. I fordonslagen föreslås en påföljdsavgift på högst 30 000 euro. Avgiften påförs av Transport- och kommunikationsverket.

Bestämmelser om godkännande och marknadskontroll av andra fordonskategorier, alltså bilar (M, N), bilsläpvagnar (O), mopeder och motorcyklar (L), traktorer (T, C) traktorsläpvagnar (R) och släpanordningar (S), finns från och med den 1 september 2020 i EU-lagstiftningen.

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de fordon som säljs och importeras är säkra för människors hälsa, egendom och miljön och att de inte medför fara om de installeras och används på rätt sätt.

Marknadskontrollen inom fordonsbranschen utförs till exempel på basis av anmälningar från konsumenter och med hjälp av olika utredningar och inspektioner.

Ändringarna har betydelse främst för fordonstillverkarna och fordonsimportörerna.

Avsikten är dessutom att förtydliga fordonslagen genom lagtekniska och strukturella korrigeringar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för de ändringar som föreslås i fordonslagen går ut den 13 februari 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Målet är att ändringarna i fordonslagen ska träda i kraft den 1 september 2020 samtidigt som EU:s ramförordning om bilar och släpvagnar till dem.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686

Emma Särkkä, överinspektör, tfn 050 513 8260