null Forumet Finland går och cyklar än en gång den 11 maj 2021 – mot bättre trafikleder

Forumet Finland går och cyklar än en gång den 11 maj 2021 – mot bättre trafikleder

Pressmeddelande 06.05.2021 07.00 fi sv en

Forumet Finland går och cyklar 11.5.2021 (Illustration: KM och Kati Närhi)

Hur kan vi tillsammans i Finland få till stånd en tryggare och mer välfungerande infrastruktur för fotgängare och cyklister? Hur har man lyckat på olika håll i Finland?

Forumet Finland går och cyklar ordnas virtuellt den 11 maj 2021. Forumet som ordnas av Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket stödjer målen i det nationella programmet för att främja gång och cykling. Målet med programmet är att gång- och cykeltrafiken, i jämförelse med 2016, ska öka med 30 procent fram till 2030.

”Vi vill förbättra fotgängarnas och cyklisterna förhållanden i hela landet, vilket även förbättrar möjligheterna att uppnå klimatmålen. Åtgärder för gång och cykling har en stark ställning i den riksomfattande trafiksystemplanen och färdplanen för fossilfria transporter”, berättar kommunikationsminister Timo Harakka.

Finland har förbundit sig att halvera trafikutsläppen fram till 2030. Enligt regeringsprogrammet kan trafiken övergå mot en allt hållbarare riktning genom att påverka människornas val av färdsätt. Främjande av gång och cykling har en positiv påverkan såväl på miljön som hälsan.

”Det har varit fint att konstatera att kommunerna har en stark vilja att främja gång och cykeltrafik med hjälp av högklassiga infraprojekt. Inom programmet pågår för tillfället cirka 60 projekt då hela 51 projekt på olika håll i Finland beviljades finansiering i ansökningsrundan 2020. Framtiden ser även bra ut – nästa ansökan startar redan före semestrarna”, berättar direktör Jarno Ilme på nätverket för hållbar och ren miljö på Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Lyckad gång och cykeltrafik

Till diskussionsforumet välkomnar vi städernas, kommunernas, organisationernas, företagens och stadsförvaltningens företrädare som genomför det riksomfattande programmet för att främja gång och cykling, och alla som är intresserade av förbättra gång och cykeltrafik. Tillställningen öppnas av minister Timo Harakka. En lägesbild utlovas om de allmänna anvisninganar för cykeltrafik och gång och om investeringsprogrammet för utveckling av gång- och cyklingsförhållanden. Om orsak och verkan kring en hälsosam livsstil berättar forskarna som utfört Style-studien vid Framtidens forskningscentral vid Åbo universitet.

I panelen diskuteras hur man kan förbättra förutsättningarna för gång och cykeltrafik, och man utbyter erfarenheter av god praxis. I diskussionen deltar stadsdirektören i Kangasala Oskari Auvinen, Vasa stads direktör för kommuntekniken Jukka Talvi, Raumo stads planeringschef Riikka Pajuoja, Lahtis stads projektchef Anna Huttunen, ordföranden för Tahko-Pihkala -seura, idrottsrådet Tuomo Jantunen samt ordföranden för Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry Teemu Tenhunen.

Det webbaserade seminariet hålls tisdagen den 11 maj kl. 13.00–15.15. Programmet och anmälningslänken finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbsida LINKKI https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tilaisuudet/suomi-kavelee-ja-polkee-foorumi-kokoontuu-jalleen-kohti-parempia-baanoja

Hashtagen för tillställningen på sociala medier är #Suomikäveleejapolkee

Mer information:

Virpi Ansio, specialsakkunnig på Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi

Jarno Ilme, direktör på Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 539 0574, jarno.ilme@traficom.fi

Tuire Valkonen, specialsakkunnig på kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen@lvm.fi