null Lag om elektroniska fraktsedlar i kraft i april

Lag om elektroniska fraktsedlar i kraft i april

Pressmeddelande 14.02.2019 15.36 fi sv en

Lager foto. Lag om elektroniska fraktsedlar i kraft i april. (Foto:Shutterstock)

Finland tillträder en internationell konvention om elektroniska fraktsedlar i april. Konventionen tillträds genom en ändring av lagen om vägbefordringsavtal. Syftet är att den ändrade lagen ska träda i kraft den 11 april 2019. 

Detta innebär att elektroniska fraktsedlar i fortsättningen kan användas i internationella transporter mellan länder som tillträtt konventionen. Likaså kan övriga dokument som hänför sig till transporten ha elektronisk form.

Att överföra uppgifter från pappershandlingar till elektronisk form är ett villkor för en bredare digitalisering av logistiksektorn. Användningen av en elektronisk fraktsedel gör att behandlingen av uppgifter om frakten går effektivare och snabbare. När uppgifterna finns i elektronisk form främjar detta skapandet av smidigare tjänster och gör att transporterna går snabbare.

En elektronisk fraktsedel kan användas i trafiken mellan de länder som tillträtt konventionen. De är för närvarande totalt 18. I inhemska transporter kan elektroniska fraktsedlar användas när avsändaren och mottagaren av en frakt kommer överens om detta.

FN:s konvention om godsbefordran på väg ligger bakom lagstiftningen

Den lagstiftning som anknyter till de finska vägbefordringsavtalen grundar sig på en FN-konvention. I den definieras internationella spelregler för gränsöverskridande transporter. Till dem hör också detaljer gällande fraktsedlar för vägbefordringar. För konsekvensens skull gäller samma regler nästan som sådana också transporter inom Finland.

Lagen om vägbefordringsavtal gäller avsändare och mottagare av frakt. Den förpliktar inte myndigheterna. Myndigheterna kan emellertid godta elektroniska handlingar. Med tanke på digitaliseringen av hela transportkedjan är det viktigt att elektroniska uppgifter kan användas i kommunikationen med myndigheterna. Tills vidare grundar sig detta på myndigheternas egna beslut.

Vad händer härnäst?

Godtagandet i myndighetsverksamheten främjas bl.a. genom en EU-förordning som är under beredning. I den kommer de situationer att fastslås där myndigheterna måste godta transportuppgifter i elektronisk form.

Införande av elektroniska fraktsedlar främjas också nationellt. I detta syfte inrättade kommunikationsministeriet ett nätverk för digitaliserad logistik sommaren 2017.

Regeringen anför att Republikens president ska stadfästa lagändringen och förordna att den träder i kraft den 11 april 2019. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen fredagen den 15 februari 2019.

FN:s konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg ingicks år 1956 och den trädde i kraft i juli 1961. I januari 2018 var antalet konventionsparter 55. I Finland sattes konventionen i kraft år 1973 genom lagen om vägbefordringsavtal. En ändring av konventionen, som gällde elektroniska fraktsedlar, gjordes år 2008 och den trädde i kraft år 2011.

Mer om samma ämne:

Pressmeddelande den 28 mars 2018: Fart på digitaliseringen av logistiken genom utnyttjande av information och intelligent automatisering

https://www.lvm.fi/-/tiedon-hyodyntamisella-ja-alykkaalla-automaatiolla-vauhtia-logistiikan-digitalisaatioon-970183

På andra webbplatser:

Finlex: Lagen om vägbefordringsavtal (23.3.1979/345)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1979/19790345

Valtioneuvosto.fi: Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM066:00/2018

Ytterligare information:

Tuomas Kaivola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 525 8367.