Lagförslag ut på remiss: Testning i avgångslandet blir möjlig om smittläget kräver det

Pressmeddelande 07.09.2020 20.05 fi sv en

Helsingfors-Vanda flygplats (Foto: FotoHelin/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett förslag till ändring av lagen om transportservice på remiss.

Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om kontroll av negativt testresultat av smittsam sjukdom och om uppvisande av intyg om smittläget kräver det.

Skyldigheten gäller situationer där Institutet för hälsa och välfärd har föreslagit att det behövs åtgärder för att begränsa spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom i Finland.

Transport- och kommunikationsverket Traficom beslutar på framställning av Institutet för hälsa och välfärd vilka områden skyldigheten gäller och den tillämpas på transporttjänster som avgår från eller går genom dessa områden.

Enligt förslaget ska leverantören av transporttjänster i gränsöverskridande trafik kontrollera att resenären har med sig ett intyg över negativt testresultat för coronavirusjukdomen.

Resenärerna är skyldiga att skaffa ett intyg över negativt testresultat av smittsam sjukdom före resan och visa intyget för transportföretagaren innan de kommer ombord på trafikmedlet.

Minister Harakka: Resesäkerheten måste garanteras

- Regeringen bereder sig på en ny pandemivåg genom flera åtgärder och lagstiftningsändringarna är en av de här åtgärderna. Jag anser att testning i avgångslandet, som nu föreslås, är en av de mest brådskande frågorna. Vi vill förhindra att den här smittsamma sjukdomen sprids, men vi vill också öka resenärernas förtroende för resesäkerheten. Vi bereder som bäst också andra lagstiftningsändringar som ökar trafikmyndigheternas befogenheter för att garantera hälsosäkerheten, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Enligt propositionsutkastet ska kravet på intyg basera sig på sjukdomsläget i respektive region. Behovsbedömningen ska alltid göras av hälsovårdsmyndigheten utifrån den information om förekomsten av sjukdomen som finns tillgänglig. Jag hoppas att det under remissbehandlingen kommer in mycket respons så att vi kan bedöma konsekvenserna, konstaterar minister Harakka.

Skyldigheten gäller inte finländare

Intyg över negativt testresultat ska inte krävas av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland, asylsökande eller andra som utför nödvändiga uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att transportföretagen iakttar beslutet och kontrollskyldigheten.

Gränsbevakningsväsendet ska i samband med inresan övervaka att leverantörerna av transporttjänster iakttar bestämmelsen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 14 september 2020. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Lagen avses träda i kraft under hösten 2020. Lagen ska gälla till och med den 31 december 2021.

Genom förordning av statsrådet ska det utfärdas närmare bestämmelser om intygets form, språk, innehåll och presentationssätt.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 040 078 8530, Twitter @JpRistola

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 040 580 0894, Twitter @SRuokola