Lotsverket Finnpilot blir statligt aktiebolag

Nyhet 24.08.2010 17.09 fi sv

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 24 augusti 2010 kommunikationsministeriets förslag att bolagisera Lotsverket Finnpilot från den 1.1.2011. Ministerutskottet förordade också en höjning av lotsningsavgifterna från början av 2011.

Enligt förslaget ska affärsverksamhetena vid Lotsverket som sådana flyttas över till ett nytt statligt aktiebolag. Aktiebolaget föreslås bilda en koncern med ett dotterbolag som utgörs av affärsverkets nuvarande dotterbolag Ice Advisors Oy, som erbjuder isrådgivningstjänster.

Uppgiften för det bolag som ska grundas är att svara för lotsningen på Finlands havsområden och längs djuplederna på Saimen. Till skillnad från nuvarande praxis ska bolaget får rätt att besluta om nivån på lotsningsavgiften. Bolaget övergår också till att omfattas av normal bolagsbeskattning.

Ministeriet bereder också en ändring av lotsningslagen. I förslaget ingår ändringar bland annat i fråga om skadeersättningsansvaret i lotsningslagen och preciseringar om dispens beträffande plikten att anlita lots. Avsikten är att lotsningslagen träder i kraft samtidigt med lagen om bolagisering.

Lotsningsavgifterna höjs

Enligt ministeriets förslag får bolaget möjlighet att höja lotsningsavgifterna på havsområdena med fem procent från den 1 januari 2011. Strukturen för lotsningsavgifterna förändras inte, så avgiftshöjningen för fartyg och områden blir procentuellt lika stor för alla kunder. Lotsningsavgifterna har inte höjts sedan 1999. Lotsningsavgiften för Saimenregionen föreslås förbli på den nuvarande nivån.