Luftfartsverket Finavia kommer att bolagiseras vid ingången av 2010

Nyhet 28.04.2009 14.56 fi sv en

Finanspolitiska ministerutskottet biföll den 28 april 2009 kommunikationsministeriets förslag om bolagisering av Luftfartsverket Finavia den 1 januari 2010. Luftfartsverkets nuvarande affärsfunktioner överförs oförändrade till ett helt statsägt aktiebolag som kommer att bildas. Aktiebolaget kommer att förfoga över den grundläggande infrastrukturen i Finlands flygplatsnätverk och tillhandahållandet av flygtrafiktjänster.

Bolagiseringen av Luftfartsverket går till så att kommunikationsministeriet utarbetar en regeringsproposition med förslag till lag om bolagisering. Lagförslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2010 som överlämnas i september 2009.

I samband med bolagiseringen förflyttas den personal som är anställd vid Luftfartsverket den 31 december 2009 med gamla villkor till tjänsten vid aktiebolaget som bildas. Balansen i bolaget som bildas kommer att bygga på Luftfartsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2009. Aktiebolaget fortsätter Luftfartsverkets investeringsprogram på det sättet som planerats.

Om aktiebolagets grundläggande uppgifter föreskrivs genom en branschvis lagstiftning. Det stiftas en separat lag om ett riksomfattande flygplatsnätverk. Lagen överensstämmer med de nya krav som ingår i EU:s s.k. direktiv om flygplatsavgifter. Om prissättningen på militär luftfart och separata tjänster föreskrivs också genom en särskild lag. Det föreslås att de behövliga lagstiftningsändringarna träder i kraft samtidigt med bolagiseringen.