null Miljöskyddslagen för sjöfarten på en andra remiss – kraven på hamnar och myndigheter har lindrats

Miljöskyddslagen för sjöfarten på en andra remiss – kraven på hamnar och myndigheter har lindrats

Pressmeddelande 01.02.2021 16.45 fi sv en

Båtar vid hamn i Esbo. (Foto: Ilari Nackel / Shutterstock)

Miljöskyddslagen för sjöfarten reformeras. Lagutkastet, som varit ute på remiss, har omarbetats utifrån responsen och kraven på hamnar och myndigheter har lindrats. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om lagförslaget till och med den 12 februari.

I miljöskyddslagen för sjöfarten görs de ändringar som förutsätts i EU:s reviderade direktiv om mottagning i hamn av avfall från fartyg ((EU) 2019/883). Målet är att förbättra mottagningen av avfall i hamnarna, vilket minskar nedskräpningen av haven och den mängd plastavfall som hamnar i haven.

Samtidigt görs det i samma lag andra ändringar som baserar sig på nationell prövning. Dessutom uppdateras lagen om fartygssäkerhet, fartygsregisterlagen, lagen om sjöfartsskydd och lagen om marin utrustning. Lagutkastet var första gången på remiss i slutet av 2020.

Sex viktiga ändringar efter den första remissbehandlingen

1. Definitionen av en hamn har ändrats. Lagens krav på avfallshantering ska inte gälla mindre hamnar, såsom småbåtshamnar med färre än 25 båtplatser. När det gäller hamnar på insjövatten förblir tillämpningsområdet oförändrat, dvs. lagen gäller småbåtshamnar med minst 50 båtplatser. De nya avgränsningarna kommer också att lindra konsekvenserna för myndigheternas uppgifter.

2. I hamnar som är avsedda för handelssjöfart bör även kommunalt avfall, såsom bioavfall samt plast- och pappersfraktioner, samlas in.

3. Anmälningarna som ska göras till kommissionen om avfallshanteringen i hamnarna kommer att begränsas till de största hamnarna, vilket lindrar kraven för myndigheterna, eftersom de stora hamnarna själva kan göra anmälningarna.

4. Förslaget om en avgift för svavelutsläpp tas bort ur lagutkastet. Tidigare föreslogs att det vid sidan av det straffrättsliga systemet ska införas en avgift som fartyget är tvunget att betala om gränsen för svavelutsläpp överskrids. Beredningen av sanktionen kommer att fortsätta i ett separat lagprojekt där man ska bereda administrativa påföljder enligt miljöskyddslagen för sjöfarten.

5. Bestämmelsen om en bedömning av en skadas betydelse eller av risken för en sådan i anslutning till oljeutsläppsavgiften tas bort ur lagutkastet och bereds separat.

6. Det föreslås att fartygsregisterlagen ändras. I fortsättningen ska det räcka att sökanden tillställer myndigheten en kopia av fartygets åtkomsthandling i stället för den ursprungliga handlingen. Den ursprungliga handlingen ska dock företes för myndigheten redan en månad efter det att registrering av äganderätten skulle ha sökts. Efter yttrandena har man i propositionen strukit begränsningen om att förfarandet endast kan tillämpas i exceptionella situationer.

Dessutom har det i lagutkastet preciserats vilka konsekvenser ändringarna har för myndigheterna. 

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om den ändrade regeringspropositionen senast den 12 februari. En regeringsproposition om detta ska överlämnas till riksdagen i mars 2021.

De ändringar i den nationella lagstiftningen som fartygsavfallsdirektivet förutsätter ska vara i kraft den 28 juni 2021, varvid ändringarna i miljöskyddslagen för sjöfarten samt i lagen om fartygssäkerhet och lagen om marin utrustning avses träda i kraft. De ändringar som föreslås i fartygsregisterlagen och lagen om sjöfartsskydd ska träda i kraft så snabbt som möjligt våren 2021.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, specialsakkunnig, tfn 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen