null Minister Berner: Verksamheten vid taxiförmedlingscentralerna behöver utredas

Minister Berner: Verksamheten vid taxiförmedlingscentralerna behöver utredas

Pressmeddelande 06.03.2019 14.38 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner anser att det är ytterst viktigt att Konkurrens- och konsumentverket utför en grundlig utredning av problemen med förmedlingen av taxiresor ersatta av FPA, eftersom körningarna har fått omfattande och befogad kritik.

Konkurrens- och konsumentverket meddelade den 5 mars 2019 att de centraler som förmedlar taxiresor eventuellt har agerat i strid med konkurrenslagen vid fördelningen av taxiresor som ersätts av FPA.

- Om påståendet att förmedlingscentralerna diskriminerar vissa taxiföretag och behandlar dem ojämlikt stämmer, är det skäl att allvarligt överväga om det behövs striktare reglering av taxiförmedlingscentralerna, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Samhället och medborgarna måste kunna lita på att taxicentralerna inte missbrukar sin marknadsställning. I slutändan är det taxipassagerarna som lider om konkurrensen begränsas, eftersom de inte får tillgång till ett mångsidigare serviceutbud eller i värsta fall inte alls får den taxi de behöver, säger minister Berner.

Om resultatet av Konkurrens- och konsumentverkets utredning visar att det krävs striktare särskilda bestämmelser om förmedlingscentralernas verksamhet, bör kommunikationsministeriet tillsammans med FPA och social- och hälsovårdsministeriet utreda möjligheterna att skärpa regleringen av förmedlingscentralerna som en del av lagen om transportservice, konstaterar minister Berner.

Lagen om transportservice öppnade taxiverksamheten för konkurrens

Lagstiftningen om taxitrafiken ingår i lagen om transportservice som i huvudsak trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagens centrala mål är att erbjuda medborgarna bättre transporttjänster och att främja digitaliseringen av tjänster inom området för trafik och transport. Tack vare effektivare transporter förbättrar lagen också möjligheterna att nå uppställda miljö- och klimatmål.

Konkurrens- och konsumentverket har i sina ställningstaganden ansett att det är motiverat att öppna taximarknaden för konkurrens. Verket fick klagomål om taxiförmedlingscentralernas verksamhet redan innan lagen om transportservice trädde i kraft, men när den gamla taxitrafiklagen fortfarande gällde skulle ett ingripande i konkurrensproblemen inte ha ökat konkurrensen på marknaden.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter: @op_rantala
Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 393