Ny lag om koncession för fordonsbesiktning ökar konkurrensen och serviceutbudet

Nyhet 12.06.2012 14.45 fi sv

Kommunikationsministeriet har sänt ett förslag till ny lag om koncession för fordonsbesiktning på remiss. Propositionen syftar till att öka konkurrensen inom besiktningsbranschen och tillgången på besiktningsservice samt att begränsa prisstegringen.

Remisstiden går ut den 24 augusti 2012.

Enligt ministeriets förslag ska konkurrensen inom branschen ökas genom att göra det lättare att få besiktningskoncession. De stränga kraven på oberoende när det gäller beviljandet av koncessioner ska lindras så att även kommersiella aktörer såsom bilfirmor och bilverkstäder har möjlighet att få koncession för periodiska besiktningar. På motsvarande sätt ges besiktningsställen möjlighet att utvidga sin verksamhet till att även omfatta service och reparationer.

Samarbetet mellan verkstäderna och besiktningsföretagen ökar utbudet av besiktningsservice och påverkar besiktningspriserna i gynnsam riktning.

Förslaget till den nya lagen ger också möjlighet att öppna besiktningsställen som endast är avsedda för besiktning av lätta eller tunga fordon. Detta gör det möjligt för olika besiktningsställen att etablera sig enligt den geografiska efterfrågan.

Enligt förslaget ska tillsynen över besiktningsverksamheten effektiviseras. Trafiksäkerhetsverket ges större möjligheter att utöva tillsyn över verksamheten genom att bl.a. utföra kontroller av nybesiktade bilar på besiktningsställena. Inom ramen för tidtabellen för ikraftträdandet av lagen ges Trafiksäkerhetsverket tid för att utveckla tillsynen över besiktningsverksamheten och effektivisera sina tillsynsåtgärder före ingången av 2014.