null Principbeslut om digitaliseringsstrategin för logistiken på remiss

Principbeslut om digitaliseringsstrategin för logistiken på remiss

Pressmeddelande 05.02.2021 09.45 fi sv en

Datornyckel med lastbilikon (Foto: Shutterstock)

Den 3 februari 2021 har kommunikationsministeriet sänt ut ett förslag till statsrådets principbeslut om effektivisering av digitaliseringen av logistiken på remiss. I utkastet till principbeslut har det dragits upp riktlinjer för statsrådets åtgärder för digitalisering av logistiken. Genom åtgärderna genomförs målen för den strategi för digitalisering av logistiken som offentliggjordes i oktober 2020.

Principbeslutet består av fem helheter som gäller utveckling av reglerings- och datamiljöerna för logistik samt förbättring av tillgången till och statistikföringen av information om transportkedjor och informationens interoperabilitet. Dessutom innehåller utkastet till principbeslut åtgärder för att säkerställa cyber- och informationssäkerheten inom logistiken.

I principbeslutet har man också sammanställt de åtgärder i anslutning till digitaliseringen av logistiken som ingår i beredningen av statsrådets övriga centrala projekt som främjar hållbarheten i trafiksystemet, såsom färdplanen för fossilfria transporter, den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen (Liikenne 12) och klimat- och miljöstrategin för IKT-branschen.

Digitaliseringen av logistiken bidrar också till att förverkliga målen och de strategiska riktlinjerna för EU:s gröna och digitala övergång. De viktigaste av dessa är Europeiska kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet, Europeiska datastrategin, EU:s program för grön giv (Green Deal) och de lagstiftningsinitiativ som hänför sig till programmen.

Digitaliseringen ökar leveranskedjornas effektivitet, men kräver satsningar på informationssäkerhet

Införandet av digitala lösningar, en smidig informationsgång och optimering av transporter ökar effektivitets- och kostnadsfördelarna inom logistiken och minskar trafikens klimatpåverkan såväl i en enskild leveranskedja som i hela trafiksystemet.

Mätt i prestationsförmåga och effektivitet ligger finländska företag på en internationellt sett god nivå. Det finns dock en beställning på en effektivisering av verksamheten, eftersom informationsgången i logistikkedjorna för närvarande är deloptimerad och informationen endast delvis överförs digitalt. Av denna anledning gäller en betydande del av de åtgärder som föreslås i principbeslutet den digitala tillgången till och hanteringen av logistisk information i hela leveranskedjan samt nyttjandet av information i realtid och automatiserat.

I takt med att digitaliseringen av logistiken framskrider bör man också beakta att verksamhetsmiljön blir känsligare när det gäller cyberstörningar. Om de inträffar kan de t.ex. stoppa rörligheten för varor som är kritiska för samhällets funktion och försörjningsberedskapen. För att trygga digitaliseringsutvecklingen föreslås det också i utkastet till principbeslut att det ska skapas förfaranden för att säkerställa verksamhetens cyber- och informationssäkerhet. Detta förutsätter satsningar på i synnerhet logistiktillsynsmyndigheternas informations- och cybersäkerhetsarbete och kompetens.

Principbeslutet baserar sig på den strategi för digitalisering av logistiken som kommunikationsministeriet offentliggjorde i oktober 2020. I strategin fastställs en vision och mål för den digitala logistiken samt gemensamma åtgärder för att uppnå målen.

Genom strategin för digitalisering av logistiken och genomförandet av den förverkligas målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller att fullt ut ta i bruk de möjligheter som digitaliseringen av trafiken erbjuder och därigenom sätta fart på tillväxten och välfärden samt sträva efter att minska utsläppen från trafiken. Målet är också att öka kännedomen om Finland som föregångare i den tekniska utvecklingen, innovationsupphandlingen och försökskulturen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till principbeslut går ut den 19 februari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Noora Lähde, specialsakkunnig, tfn 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185 975, Twitter: @mrautavirta