I digitaliseringsstrategin för logistiken är infrastruktur, logistik och information en helhet

Pressmeddelande 05.10.2020 16.30 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: KM, Statsrådets kansli/Laura Kotilanen)

För en digitalisering av logistiksektorn förutsätts utnyttjande av digital information i realtid och gemensamma spelregler för utnyttjandet av informationen, konstateras det i en färsk digitaliseringsstrategi för logistiken.I strategins vision har Finland genom digitalisering övergått till en effektiv och hållbar logistik.

Kommunikationsministeriet publicerade den 5 oktober 2020 digitaliseringsstrategin för logistiken. I strategin har man fastställt en vision och mål för digitaliseringsutvecklingen inom branschen samt åtgärder för att uppnå dessa mål.

Syftet med strategin är att styra framtida politikåtgärder med anknytning till logistikens digitaliseringsutveckling och verksamhetsmiljön inom logistiksektorn. Strategin ska stödja målen med både den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen (Liikenne12) och fossilfria transporter.

Strategins vision är att det med hjälp av digitalisering är möjligt att erbjuda effektivare och säkrare transporter, och transporter med hållbarare klimatkonsekvenser. I praktiken innebär detta att man bör främja ett bättre utnyttjande av information och förbättra den digitala kompetensen inom branschen. Dessutom bör det skapas gemensamma spelregler som möjliggör lika verksamhetsförutsättningar för olika aktörer både nationellt och internationellt.

Kommunikationsminister Timo Harakka påminner om att det redan har gjorts mycket arbete i Finland för att vår omgivning ska möjliggöra digital utveckling. Finlands väg mot att bli ett ledande land inom digitaliseringen påskyndas av ett öppet samarbete och en gemensam förståelse för att digitaliseringen medför fördelar för alla parter. Vi eftersträvar global interoperabilitet och därför spelar det öppna samarbetet och gemensamma riktlinjer en viktig roll också på EU-nivå och internationellt.

– Det är viktigt att i samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn komma överens om hur digitaliseringen av logistiken kan påskyndas. På det sättet kan branschen öka sin konkurrenskraft, sysselsätta och öka möjligheterna att svara på klimatutmaningen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Utvecklingen inom logistikbranschen påverkas av förändringar inom samhället, handeln och industrin, såsom splittringen av den regionala strukturen och ökningen av näthandeln. Även coronaviruspandemin har understrukit logistikens betydelse då medborgarna har tagit i bruk digitala tjänster. Efterfrågan på digitala plattformar och skräddarsydda tjänster bedöms öka också i framtiden. Därför är det viktigt att branschens digitala lösningar och innovationer ska kunna spridas från Finland till den internationella marknaden.

Hanteringen av information i realtid i fokus för logistiken

En betydande del av logistikutvecklingen gäller hantering och utnyttjande av information i hela leveranskedjan samt tillgång till information i realtid och automatiserad tillgång. Ibruktagandet av digitaliseringens fördelar förutsätter satsningar också på kompetensutveckling. Branschen bör ha tillgång till arbetskraft som kan utnyttja och utveckla de digitala lösningarna.

Strategin innehåller sex åtgärdsförslag som syftar till en effektivare hantering av digital information. Dessa är samarbete, lagstiftning som möjliggör, utveckling av informationsklimatet inom logistiken samt utveckling av tillgången till uppföljningsinformation och statistikföringen. I strategin behandlas dessutom åtgärder som hänför sig till finansieringen av verksamheten samt materiel och kapacitet.

Genom nya verksamhetsmodeller och utnyttjande av tekniker är det möjligt att skapa jämlikare verksamhetsförutsättningar för branschen såväl i Finland som internationellt. Detta förhindrar också uppkomsten av grå ekonomi.

Klimatet inkluderas i logistikens vardag

Strategin syftar också till att öka medborgarnas och företagens möjligheter att påverka sitt eget klimatavtryck genom transportbehoven.

Klimatarbetet inom branschen ska i första hand skötas genom avtal mellan företagen, men vid behov också genom lagstiftning. För att utsläppsminskningarna ska kunna genomföras förutsätts att uppföljnings- och utsläppsdata i realtid om transportkedjorna finns tillgängliga i en internationellt jämförbar form.

Kommunikationsministeriets digitaliseringsstrategi för logistik förverkligar regeringsprogrammets mål om en digitaliserad och koldioxidfri trafik och transport. Som stöd för granskningen av strategins effekter genomfördes också en utredning om klimatpåverkan av digitaliseringen inom logistiken. I utredningen bedömdes potentialen för minskning av utsläppen när det gäller digitaliseringen inom branschen och sätten att påverka minskningen av utsläppen.

Vad händer härnäst?

Efter att digitaliseringsstrategin för logistiken offentliggjorts kommer man att bedöma lagstiftningsbehoven och behovet av en verkställighetsplan för strategin. Dessutom följer man upp att målen i strategin beaktas i framtida EU-projektansökningar.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185 975, Twitter: @mrautavirta

Noora Lähde, specialsakkunnig, tfn 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde