Proposition till riksdagen om granskning av trafiksäkerheten på landsvägar

Pressmeddelande 28.09.2021 13.50 fi sv en

Foto: Juha Tuomi / Rodeo

Den 23 september 2021 överlämnade regeringen ett lagförslag till riksdagen genom vilket det reviderade vägsäkerhetsdirektivet ska genomföras nationellt. Målet är att öka uppföljningen av vägsäkerheten, vilket kommer att minska antalet dödsoffer och allvarliga olyckor i vägtrafiken.

En central förändring är att lagens tillämpningsområde utvidgas och en allt större del av trafiklederna kommer att omfattas av systematisk uppföljning. För närvarande gäller regleringen vägar som hör till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och som i Finland är 5 199 kilometer långa. I fortsättningen ska bestämmelserna i Finland också gälla landsvägarnas huvudleder enligt den nationella förordningen om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder. Av landsvägsnätet kommer sammanlagt 6 572 kilometer vägnät att omfattas av tillämpningsområdet.

Dessutom ska det i fortsättningen regelbundet göras en trafiksäkerhetsgranskning som omfattar hela vägnätet. Särskilt oskyddade vägtrafikanter, dvs. fotgängare, cyklister och motorcyklister, bör beaktas mer systematiskt i granskningen av trafiksäkerheten. Den första granskningen ska bli klar under 2024. Granskningarna kan utnyttjas bland annat vid uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen och vid beslut om att sätta in väghållningsåtgärder.

De ändringar som förutsätts i EU:s direktiv om vägsäkerhet, som trädde i kraft i december 2019, görs i lagen om trafiksystem och landsvägar. Genom lagändringarna ökas informationen om trafiksäkerhetsläget på landsvägsnätet.

Genom regeringspropositionen görs dessutom preciseringar i landsvägs- och banlagarna genom vilka vår nationella lagstiftning bättre fås att motsvara EU-lagstiftningen om bedömning av miljökonsekvenser (MKB). Genom ändringarna föreskrivs det om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i fråga om de projekt som gäller landsvägar och järnvägar på vilka lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas. Finland har i likhet med flera medlemsländer av EU-kommissionen den 28 november 2019 fått en formell underrättelse om brister i MKB-regleringen. 

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling. Den föreslagna lagen avses träda i kraft hösten 2021. De lagar som förutsätts i vägsäkerhetsdirektivet ska vara i kraft den 17 december 2021.

Ytterligare information:

Mervi Karhula, trafikråd, tfn 029 5342 976, mervi.karhula(a)gov.fi