Regeringen föreslår att lagarna om lätta bilar ska upphävas

Pressmeddelande 17.09.2020 13.25 fi sv en

Bilar (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår att lagarna som gäller lätta bilar ska upphävas, eftersom EU-kommissionen trots de finländska myndigheternas aktiva påverkansarbete inte har beviljat Finland dispens för ibruktagandet av lätta bilar. Enligt kommissionen strider de lagar som antogs i Finland 2018 mot EU:s körkortsdirektiv.

I 2018 års lag infördes det en egen fordonsgrupp för lätta bilar bestående av personbilar som omvandlats till fordon i kategori T med en högsta hastighet på 60 kilometer i timmen. Femton år fyllda personer skulle ha rätt att framföra sådana med körkort för kategori AM. År 2019 sköt riksdagen upp ikraftträdandet av lagarna som gäller lätta bilar med ett år.

Utan ett upphävande träder lagarna i kraft i början av november 2020. Om lagarna inte upphävs är det möjligt att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland, eftersom lagstiftningen som gäller lätta bilar ur kommissionens synvinkel strider mot EU-rätten. Överträdelseförfarandet kan vid en eventuell domstolsbehandling leda till betydande ekonomiska påföljder för Finland och till ett senare upphävande av lagarna.

Justitiekanslern ansåg redan i sitt ställningstagande den 4 september 2019 att kommissionens tolkning hade skärpts jämfört med den ursprungliga regeringspropositionen och betonade att utfärdandet av statsrådsförordningar som verkställer lagar som enligt kommissionens bedömning strider mot EU-rätten inte kan rekommenderas ur juridisk synvinkel. Bestämmelser på lägre nivå om lätta bilar har således ännu inte utfärdats. Att låta bli att upphäva lagarna utan andra åtgärder är därför inte heller ett genomförbart alternativ.

Finlands påverkansarbete för att unga förare ska röra sig tryggt i trafiken fortsätter

Kommunikationsministeriet har, i enlighet med riksdagens krav, sedan lagarna som gäller lätta bilar antagits fört intensiva förhandlingar med kommissionen för att lösa situationen i syfte att finna ett sätt att tillåta ibruktagande av lätta bilar i Finland. Utöver bristande överensstämmelse med körkortsdirektivet fäste kommissionen uppmärksamhet vid säkerhets- och miljöproblemen i fråga om de lätta bilarna samt konsekvenserna för marknaden.

I enlighet med kommissionens förslag vid förhandlingarna började Finland söka en lösning till en ansökan om undantag från körkortsdirektivets tillämpningsområde för att nationellt kunna föreskriva om körrätt i fråga om lätta bilar. Vid förhandlingarna förde Finland fram konkreta förslag till ändringar i lagen gällande lätta bilar för att svara på kommissionens och de klagandes kritiska anmärkningar. Trots att kommissionen i princip ansåg att Finlands förslag var bra, gav den i takt med att förhandlingarna framskred dock inte sitt samtycke till att avvika från bestämmelserna i körkortsdirektivet.

Ministeriets nära kontakt med och föregripande påverkansarbete i förhållande till kommissionen fortsätter under den eventuella revideringen av körkortsdirektivet. Avsikten är att kommissionens offentliga samråd om körkortsdirektivet ska inledas ännu under hösten 2020. Ett förslag till lagstiftning lämnas eventuellt i början av 2021.

Vid revideringen av direktivet har Finland goda förutsättningar att erbjuda kommissionen konkreta förslag och lösningar för att bidra till att unga förare rör sig tryggt.

Europeiska unionens lagstiftningsförfarande tar i sig i genomsnitt 1–2 år efter det att kommissionen har lagt fram sitt förslag till rättsakt. Dessutom ska den tid som krävs för det nationella genomförandet beaktas.

Vad händer härnäst?

Den 17 september 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar.

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164