null Regeringen föreslår en lagändring för att förlänga förhandsbokningsservicen för gränstrafiken

Regeringen föreslår en lagändring för att förlänga förhandsbokningsservicen för gränstrafiken

Pressmeddelande 12.05.2021 13.21 fi sv en

Lastbilar på parkeringsplatsen (Foto: Shutterstock/Gorodenkoff)

Regeringen lämnade den 12 maj 2021 en proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice.

Syftet med ändringen är att göra det möjligt att fortsätta med förhandsbokningsservicen för gränstrafiken i Vaalimaa och utvidga användningen av den till andra landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland.

Till lagen om transportservice ska det fogas en ny paragraf om styrning och ledning av godstrafiken vid landsvägsgränsstationerna mellan Finland och Ryssland.

Leverantörer av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster ska som en del av sin uppgift när det gäller att säkerställa smidigheten i trafiken kunna tillhandahålla trafikstyrnings - och trafikledningstjänster för godstrafik som anländer till landsvägsgränsstationerna, för tullåtgärder och gränskontroller i fråga om dessa och för säkerställande av smidigheten kring dessa. När leverantörerna tillhandahåller dessa tjänster kan de i egenskap av registeransvariga behandla personuppgifter i anslutning till ärendet. Det ska vara möjligt att samla in uppgifter i datasystem genom automatisk identifiering av registreringsnummer eller någon annan unik identifikationskod.

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Matleena Kurki-Suutarinen, regeringsråd, tfn 0295 34 2042