null Skärpningar i hanteringen av fartygsavfall och laster – förordning på remiss

Skärpningar i hanteringen av fartygsavfall och laster – förordning på remiss

Pressmeddelande 28.04.2021 14.55 fi sv en

Båtar vid hamn i Esbo. (Foto: Ilari Nackel / Shutterstock)

Miljölagstiftningen inom sjöfarten reformeras. I förordningen gör man samtidigt ändringar som i synnerhet hänför sig till genomförandet av EU:s reviderade direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet till förordning till och med den 25 maj.

I miljöskyddslagen för sjöfarten och förordningen om den görs de ändringar som förutsätts i det reviderade fartygsavfallsdirektivet (EU 2019/883). Direktivets mål är att förbättra mottagningen och hanteringen av avfall i hamnarna, vilket minskar nedskräpningen av haven och hindrar farliga ämnen, såsom olja att rinna ut i vattnet. Också bestämmelserna om överföring av skadliga och farliga laster mellan fartyg och om bränsleleveranser preciseras.

Kraven på avfallshantering i hamnarna preciseras

Kraven som gäller hantering av avfall preciseras genom förordning. Enligt utkastet till förordning kan mottagningen av avfall i hamnar ordnas antingen så att det finns en permanent mottagningsanordning i hamnen eller så att en mottagningstjänst för avfall vid behov beställs till hamnen.

Alla hamnar ska utarbeta en avfallshanteringsplan. I utkastet till förordning har man i enlighet med direktivet uppdaterat kraven på innehållet i hamnens avfallshanteringsplan.

I förordningen ska det föreskrivas att storleken på avfallsavgifterna varierar beroende på avfallets farlighet och de kostnader som avfallet medför. Dessutom definieras närsjöfart som är en i direktivet avsedd grund för nedsättning av avfallsavgifter.

I förordningen föreskrivs dessutom om beredskapsåtgärder som krävs utanför hamnområdena när skadliga laster överförs mellan fartyg eller bränsle levereras från ett fartyg till ett annat. Exempelvis vid överföring av farliga laster eller leverans av bränsle ska fartyget ordna ett hjälpfartyg med tillräcklig bekämpningsutrustning på plats. Dessutom ska det föreskrivas om vilka uppgifter fartyget på förhand ska lämna myndigheterna då en last överförs eller bränsle levereras.

I förordningen om miljöskydd för sjöfarten görs också tekniska ändringar.

Vad händer härnäst?

De ändringar i den nationella lagstiftningen som fartygsavfallsdirektivet förutsätter ska vara i kraft den 28 juni 2021. Då avses också den reviderade miljöskyddslagen för sjöfarten och förordningen träda i kraft.

Revideringen av miljöskyddslagen för sjöfarten har beretts vid kommunikationsministeriet sedan 2019. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen våren 2021.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, specialsakkunnig, tfn 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen