Statsrådet beslutade att vissa undantagsbestämmelser om vägtrafiken inte ska tillämpas

Pressmeddelande 25.02.2021 13.16 fi sv en

Statsrådet har beslutat på vilket sätt EU:s förordning om förlängning av undantagsbestämmelserna för coronatiden ska tillämpas i Finland.

Europeiska kommissionen lade den 18 januari 2021 fram ett förslag till förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på den fortsatta coronapandemin. Förslaget gäller transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar samt sjöfartssäkerheten i fråga om vissa tillstånd och kompetenser och syftar till att underlätta verksamheten inom transportsektorn när pandemin fortsätter.

Statsrådet beslutade den 25 februari 2021 att Finland underrättar kommissionen om att Finland inte kommer att tillämpa följande undantagsbestämmelser (artiklarna 3–5, 7 och 8 i förordningen):

- körkortens giltighet

- regelbundna besiktningar av färdskrivare och förnyande av förarkort

- regelbundna besiktningar av fordon

- gemenskapstillstånd för godstransporter

- förartillstånd

- tillstånd för linjetrafik i fråga om internationella persontransporter

En långvarig tillämpning av undantagen i fråga om vägtrafiken skulle ha negativa konsekvenser bland annat för trafiksäkerheten. Å andra sidan har det inte heller i fråga om förnyandet av körkort och tillstånd för vägtrafik, utifrån myndighetsbedömningar och en remissbehandling, ansetts finnas sådana svårigheter som talar för ett behov av undantag.

Enligt det beslut som statsrådet nu fattat ska förordningens undantagsbestämmelser om yrkeskompetens inom vägtrafiken, om järnvägstrafik och om sjöfartsskydd tillämpas nationellt.

Förordningens undantagsbestämmelser om transporter på inre vattenvägar har å sin sida ingen betydelse ur Finlands synpunkt, eftersom den EU-reglering om inre vattenvägar som nämns i förordningen endast till vissa delar tillämpas i Finland.

Ålands landskapsregering fattade den 18 februari 2021 beslut om att inte tillämpa förordningen för landskapets del. Åland tillämpar inte undantagsbestämmelserna om yrkeskompetens inom vägtrafiken, körkortens giltighet, regelbundna besiktningar av färdskrivare och förnyande av förarkort samt regelbundna besiktningar av fordon (artiklarna 2–5 i förordningen). Åland kommer att lämna en egen anmälan i ärendet, som fogas till Finlands anmälan.

Bakgrund

EU-förordningen träder i kraft i alla medlemsländer utan nationella åtgärder och är i princip direkt tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna får dock besluta att inte tillämpa undantagen i förordningen.

Statsrådet översände en skrivelse om förslaget till förordning till riksdagen den 4 februari 2021. På grund av att förordningsändringarna var brådskande lämnade statsrådet först en utredning om förslaget till riksdagen den 28 januari 2021

Vad händer härnäst?

Förordningen trädde i kraft dagen efter att den offentliggjorts, det vill säga den 23 februari 2021. Förordningen börjar tillämpas elva dagar efter det att den trätt i kraft. En anmälan om beslutet att inte tillämpa undantagen i förordningen ska göras till Europeiska kommissionen inom åtta dagar från det att förordningen trätt i kraft.

Ytterligare information:

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820 (yrkeskompetens inom vägtrafiken och körkort)

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164 och specialsakkunnig Elisa Vornanen, tfn 050 511 6405 (färdskrivare och trafiktillstånd)

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204 (besiktning)