Storleken på fartyg som är skyldiga att anlita lots blir större, simulatorträning en del av lotsutbildningen

Pressmeddelande 10.03.2011 14.00 fi sv

Enligt statsrådets nya förordning om lotsning blir storleken på de fartyg som är skyldiga att anlita lots större. Denna ändring görs för att anpassa det finska förfaringssättet till förfaringssätten i Sverige och Norge. Därtill ökas den mängd övningsfärder som en lots ska genomföra, men en del av övningsfärderna kan ersättas med simulatorträning.

Statsrådet fastställde förordningen om lotsning vid sitt möte den 10 mars 2011. Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2011 och den ersätter statsrådets nuvarande förordning.

Genom att ta simulatorer i bruk strävar man efter att öka säkerheten i sjöfarten. Användandet av simulatorer gör det enklare att arrangera övningstillfällen för lotsar. De gör det också möjligt att genomföra flera övningsresor i krävande farleder. Med hjälp av simulatorer är det också möjligt att på ett säkert sätt testa om lotsen behärskar styrsedeln och linjelotsbrevet eller om den som söker om dispens förmår handla rätt i krävande trafiksituationer och i situationer där störningar uppstått i systemen för säkert framförande av fartyget.

Den nya förordningen omfattar preciseringar av lotsarnas övningsresor vad gäller styrsedlar och linjelotsbrev samt villkoren för beviljande av dispens för lotsar. För att främja sjösäkerheten ökar man den mängd övningsresor som krävs av lotsarna. Ändringarna i bestämmelserna för beviljande av linjelotsbrev beror på att man från och med den 1 juli 2011 kommer att tillåta att engelska används vid avläggande av linjelotsexamen.

Den nya förordningen om lotsning har sitt ursprung i den nya lotsningslagen, som trädde i kraft i början av året. På grund av ändringarna i lotsningslagen var man tvungen att även revidera förordningen om lotsning, så att de nya bestämmelserna i lotsningslagen i sin helhet ska kunna verkställas.

Ytterligare information: regeringsrådet Silja Ruokola, tfn. 040 580 0894