null Temporära ändringar i lagstiftningen om transport – riksdagen godkände innehållet i ett lagpaket

Temporära ändringar i lagstiftningen om transport – riksdagen godkände innehållet i ett lagpaket

Pressmeddelande 20.05.2020 08.21 fi sv en

Bilar och en buss på vägen (Foto: Shutterstock)

Riksdagen godkände vid sitt plenum den 19 maj 2020 innehållet i regeringens proposition om de temporära ändringar som föreslås i lagstiftningen om kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Genom ändringarna underlättas medborgarnas och företagens verksamhet och tryggas att transporterna fungerar under undantagsförhållanden. 

Den 30 april 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av flera lagar.

Ändringar i tidtabeller och rutter för kollektivtrafiken

Anmälningstiden för dem som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska förkortas från 60 dagar till fem dagar genom ändringen av lagen om transportservice. Genom detta blir det möjligt för aktörer inom kollektivtrafiken att ändra t.ex. sina tidtabeller snabbare än för närvarande och på så sätt anpassa sin affärsverksamhet under föränderliga förhållanden.

Körtillstånd för taxiförare

I och med den ändring som föreslås i lagen om transportservice kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan förnya körtillståndet för taxiförare så att sökanden lämnar in ett läkarintyg inom sex månader från det att körtillståndet förnyades. Detta gäller körtillstånd vars giltighet löper ut under tiden 16.3–31.10.2020.

Yrkeskompetens inom sjöfarten

Giltighetstiden för yrkeskompetens inom sjöfarten, såsom behörighetsbrev, certifikat för specialbehörighet och certifikat för lots, förlängs med sex månader från den dag det förnyats, under tiden 16.3–31.10.2020. Vid ifrågavarande tidpunkt kan man också avvika från kravet på provlotsning. Dessutom kan undantag från den behörighet som anges i bemanningsintyget sökas hos Transport- och kommunikationsverket. Ett fristående prov i fråga om behörigheten kan avläggas senast den 30 april 2021.

Säkerhetskontroller av fartyg

I och med lagändringen kan Transport- och kommunikationsverket bemyndiga ett klassificeringssällskap som det godkänt att utföra säkerhetskontroller av fartyg samt utfärda internationella säkerhetscertifikat. Dessa inspektioner gäller finska fartyg som befinner sig utomlands. Detta temporära bemyndigande tryggar smidigheten i varu- och godstrafiken och gäller till den 31 december 2020.

Ändringen av fartygsregisterlagen gör det möjligt att sända en kopia av fartygets mottagningshandling i stället för originalhandlingen. Ändringen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Kommissionens lagförslag

I regeringspropositionen ingick ursprungligen flera ändringsförslag.

Den 29 april 2020 lade Europeiska kommissionen fram fyra författningsförslag inom transportsektorn. Syftet med författningsförslagen är att underlätta verksamheten inom transportsektorn under den epidemi som orsakats av sjukdomen covid-19. Undantagen i kommissionens förslag till förordning skiljer sig delvis från dem som föreslogs i regeringspropositionen.

För att undvika konfliktsituationer och tolkningsproblem lämnade kommunikationsministeriet ett kompletterande bemötande till kommunikationsutskottet där det föreslogs att lagförslaget om ändring av körkortslagen skulle förkastas helt och hållet och att tre paragrafer i lagförslaget om transportservice skulle strykas ur lagförslaget.

Lagförslaget om ändring av körkortslagen gällde inlämnande av läkarintyg som hänför sig till förnyande av körkort. Förslaget ströks eftersom kommissionen har föreslagit en förlängning av giltighetstiden för körkort. Kommissionens förslag är mer omfattande än det som ingick i regeringspropositionen.

De tre paragrafer i lagen om transportservice som slopades i lagförslaget gällde förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare, läkarundersökningar för förare inom spårbunden trafik samt det kompletterande intygets giltighet och ikrafthållande av det. I kommissionens förslag föreskrivs om samma saker.

Kommunikationsutskottet godkände ett betänkande om regeringens proposition den 8 maj 2020.                                                                                                                            

Vad händer härnäst?

Republikens president ska stadfästa lagarna.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 juni 2020.

Ändringarna ska gälla under en viss tid på några månader, dock högst till den 30 april 2021.


Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 342 367

Rita Linna, regeringsråd, tfn 0295 34 2559

ändringar i tidtabeller och rutter för kollektivtrafiken: Monika Mutanen, överinspektör, tfn 0295 34 2125

körtillstånd för taxiförare: Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2609

yrkeskompetens inom sjöfarten: Katja Peltola, överinspektör, tfn 0295 34 2031

säkerhetskontroller av fartyg: Suvi Kankare, planerare, tfn 0295 34 2105