Tilläggsbudgeten innehåller anslag för mediestöd och tryggande av landskapens flygförbindelser

Pressmeddelande 03.02.2023 14.02 fi sv

Tilläggsbudget (Bild: Statsrådet)

Regeringen lämnade den 2 februari 2023 en proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2023.

För stöd för informationsförmedling och nyhetsmedier i ett förändrat medielandskap föreslås 7 miljoner euro. Syftet med understödet är att stödja en omfattande och samhälleligt viktig informationsförmedling och mångfald samt en mångsidig nyhetsverksamhet. Det föreslås att närmare bestämmelser om villkoren för och förutsättningarna för beviljande av understöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

– Utgångspunkten för beredningen av mediestödet är ministeriets stöd för redaktionellt arbete på 7,5 miljoner euro som beviljades 2020. Med hjälp av detta fick 236 medier stöd för att stärka nyhetsjournalistiken. Utifrån responsen om mediestödet hade det lyckats, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

För tryggande av landskapens flygförbindelser föreslås 17 miljoner euro. Med detta temporära stöd ska man finansiera de flygtrafiktjänster som från och med maj 2021 upphandlats mellan flygplatserna i Kajana, Kemi, Karleby, Joensuu och Jyväskylä och Helsingfors-Vanda flygplats.

Regeringen åtog sig i tilläggsbudgeten för 2022 att trygga de upphandlade flygförbindelser som inleddes år 2021 fram till den 30 juli 2023. Med det tilläggsanslag som nu föreslås utnyttjas optionsperioden enligt det nuvarande avtalet. Flygningarna kommer att förlängas till den 28 april 2024.

Enligt landskapen anses dagliga flygningar fortfarande vara nödvändiga med tanke på verksamhetsbetingelserna för näringslivet i regionen. Landskapen förutsätts fortfarande aktivt utreda möjligheterna att inleda trafik på marknadsvillkor. Eftersom flygningarna inte upphör i och med anslagsförslaget eller det inte uppstår avbrott i dem, kan den kommande regeringen under den nu föreslagna optionsperioden besluta om en lösning för längre tid.

För projektet för förbättring av Torneåfarledens geometri och breddning av den inre delen av Vasaleden föreslås en fullmakt på 6,5 miljoner euro och ett anslag på 6,25 miljoner euro. Genom projektet förbättras och säkerställs hamnarnas tillgänglighet vid internationella sjötransporter och säkerställs sjötransporterna. Projektet ingår i Trafikledsverkets investeringsprogram för den tolvåriga nationella trafiksystemplanen (Trafik 12) och i programmets budgetram.

Fullmakten för projektet riksväg 4 Kirri-Tikkakoski höjs med 3 miljoner euro jämfört med nuläget. Detta beror på en betydande ökning år 2022 av kostnadsnivån för den indexbundna byggentreprenaden. För byggandet av en vägförbindelse till Suhankogruvan föreslås en fullmakt på 3,15 miljoner euro under förutsättning att gruvdriften har inletts. Det är fråga om förnyande av fullmakten när den tidigare fullmakten har förfallit.

Av de intäktsförda utbetalningarna för CEF-stödprojekt anvisas 504 000 euro för förbättring av banan Kouvola-Kotka/Fredrikshamn och 400 000 euro för projektplanering av annan utveckling.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, ilkka.hamunen@gov.fi

Aino Sipari, direktör för enheten för konsumenttjänster, tfn 0295 342 011, aino.sipari@gov.fi (mediestöd)

Emil Asp, direktör för marknadsenheten, tfn 0295 342 498, emil.asp@gov.fi (stödjande av landskapens flygförbindelser)

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706, timo.kievari@gov.fi (trafikprojekt)

Mikko Nygård, direktör för ekonomi- och förvaltningsenheten, tfn 0295 342547, mikko.nygard@gov.fi