Trafiksäkerheten – från mål till verklighet

Pressmeddelande 27.04.2011 09.04 fi sv

Ett utkast till trafiksäkerhetsplan för åren 2011-2014 har sänts på remiss. Planutkastet tar sikte på att öka säkerheten i vägtrafiken genom att samla alla trafiksäkerhetsåtgärder till en enhetlig helhet. I planen utstakas centrala trafiksäkerhetsåtgärder dels för planperioden, dels på längre sikt. Remissvaren ska lämnas till ministeriet senast den 19 maj 2011.

Trafiksäkerheten har långsamt förbättrats över tid, men etappmålet för 2010, mindre än 250 trafikdöda per år, nåddes inte. Enligt preliminära uppgifter omkom 270 personer i trafiken 2010. Det långsiktiga målet är att högst 100 personer förolyckas i trafiken 2025 och att Finland är en av förebilderna i Europa i fråga om trafiksäkerhet.

På lång sikt kan säkerhetsmålet för vägtrafiken i Finland nås om vi har en fungerande och trygg trafikmiljö och en trafikkultur som värdesätter säkerhet. Ansvaret för de centrala åtgärderna i planen är fördelat mellan myndigheter inom olika förvaltningsområden. Dessutom bär var och en som rör sig på våra vägar ansvar för att målen för trafiksäkerheten uppnås.

För att förbättra trafiksäkerheten krävs det många viktiga åtgärder. Hur åtgärderna genomförs måste följas upp och övervakas systematiskt. Därför ingår det i planen ett förslag till ett system med nyckeltal för att årligen bedöma effekterna av åtgärderna med hjälp av bestämda variabler. På detta sätt kan nödvändiga ändringar för att öka trafiksäkerheten göras med kort varsel.

Planen är utarbetad av trafiksäkerhetsdelegationen som är tillsatt av statsrådet. Fokus i beredningen låg på tyngdpunkter som tagits fram i workshopar med experter och intressenter och på basis av de senaste årens säkerhetsutveckling.

Delegationen består av representanter för kommunikationsministeriet, justitieministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, Polisstyrelsen, Rörliga polisen, Trafikverket, närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, Trafiksäkerhetsverket, Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen och Finlands Kommunförbund.
Avsikten är att den slutliga trafiksäkerhetsplanen för vägtrafiken 2011-2014 ska publiceras på hösten 2011.

Ytterligare information:

överdirektör Minna Kivimäki, tfn 09 160 28013, 040 754 9871
chef för enheten Tero Jokilehto, tfn 09 160 28568, 040 535 0574
överingenjör Marcus Merin, tfn 09 160 28374, 040 768 1261 (på plats fr.o.m. den 3 maj 2011)