Tre projekt valda för fortsatt beredning av pilotförsök för regional tågtrafik

Pressmeddelande 23.01.2019 13.08 fi sv

Tammerfors järnvägsstation (Bild: Roman Vukolov, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har valt projekt i Kymmenedalen, Södra Österbotten och Birkaland för fortsatt beredning av pilotförsök för regional tågtrafik.

Bedömningsgrunder för valet var att projekten utgör en fungerande del av den regionala tågtrafiken och befintliga resekedjor och att regionerna har beredskap att engagera sig i att utveckla trafiken på kort sikt. Utöver detta påverkades valet av den potentiella efterfrågan i regionen och av att projektet är tekniskt genomförbart från och med december 2019. De valda projekten bildar dessutom trafikhelheter som kan utgöra grunden för att på lång sikt utveckla och utvidga den nuvarande kollektivtrafiken i regionen.

De tre nu utvalda projekten går vidare till fortsatt planering. Slutliga beslut om i vilken form pilotförsöken genomförs fattas i ett senare skede utifrån den fortsatta planeringen och regionernas faktiska beredskap att engagera sig i försöken. Utgångspunkten för pilotförsöken är att den nuvarande servicenivån inom upphandlad tågtrafik och tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt upprätthålls och att pilotförsöken kompletterar dem.

Det är meningen att pilotprojekten ska starta i december 2019 som en del av den tågtrafik som kommunikationsministeriet upphandlar eller som bedrivs med stöd av allmän trafikplikt. Trafiken avses fortsätta fram till juni 2022.

”Järnvägstrafiken står inför stora förändringar, såsom att persontågstrafiken ska öppnas för konkurrens. Pilotförsöken hjälper oss att förbereda oss på förändringarna och att öka beredskapen för eventuella utmaningar. Tanken är också att utveckla den regionala tågtrafiken utifrån regionernas eget behov. Målet är att tågtrafiken ska vara en fungerande del av den helhet som bildas av den riksomfattande och regionala kollektivtrafiken”, säger kommunikationsminister Anne Berner.

”Syftet är också att öka järnvägstrafikens andel av medborgarnas val av färdsätt, eftersom en ökning av spårtrafiken bidrar till att minska växthusgasutsläppen från trafiken”, påpekar minister Berner.

Sammanlagt fick ministeriet in elva ansökningar om regionala pilotförsök inom tågtrafiken.

Vad händer härnäst?

Planeringen av det praktiska genomförandet av pilotförsöken inom persontågstrafiken inleds omedelbart med de valda regionerna. I planeringsarbetet deltar också Trafikledsverket och VR-Group Ab.

Den fortsatta planeringen av de valda pilotprojekten och de beslut som fattas utifrån dem kommer att äga rum på våren 2019. Det är tänkt att eventuella pilotprojekt ska inledas i december 2019.

Ytterligare information:

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 393