Utredningen om alternativ för genomförande av ett nät för lågflygning har publicerats – successivt ibruktagande rekommenderas

Pressmeddelande 28.09.2021 16.00 fi sv en

En räddningshelikopter. (Bild: Eeli Purola / Shutterstock)

Den av kommunikationsministeriet ledda utredningen om alternativ för genomförande av ett nät för lågflygning har färdigställts. På basis av utredningen rekommenderas det att det i Finland i inledningsskedet inrättas ett nät för lågflygning som är i myndighetsbruk och som successivt utvidgas. Med nät för lågflygning avses ett nät som utnyttjar satellitbaserad positionering och där det är effektivare än för närvarande att flyga också vid dåliga väderförhållanden.I nätet för lågflygning är det fråga om ett ruttnät och procedurer för instrumentinflygning.

Nätet för lågflygning gör det möjligt för ett luftfartyg att effektivare än för närvarande flyga också vid svåra väderförhållanden och vid dålig sikt genom att gå ned till en viss höjd under molnen, t.ex. ovanför en oövervakad flygplats eller ett sjukhus. Efter det ska luftfartyget fortsätta att flyga på låg höjd mot sitt mål med direkt sikt på målet. Detta förbättrar handlingsmöjligheterna särskilt i situationer där det för närvarande inte är möjligt att flyga vid dåliga väderförhållanden. Nätet försnabbar till exempel räddningstjänstens och den prehospitala akutsjukvårdens möjligheter att ta sig till en olycks- eller tillbudsplats eller att komma i närheten av den.

Den arbetsgrupp som gjort utredningen och den styrgrupp som lett utredningsarbetet rekommenderar att ruttnätet till en början endast ska användas av myndigheter. Ruttnätet ska vara uteslutande avsett för helikoptrar och inflygningsprocedurerna vid behov också för flygplan. Utgångspunkten är att navigeringen enbart ska basera sig på användningen av det satellitbaserade GNSS-systemet (Global navigation satellite system), och att det inte ska krävas någon markbaserad navigationsutrustning.

– Det finns bara några nät i Europa som påminner om nät för lågflygning och därför har den utredning som kartlägger vilka alternativ som lämpar sig just för Finland varit mycket viktig med tanke på utvecklingen av framtidens nedre luftrum, konstaterar enhetsdirektör Maija Ahokas från kommunikationsministeriet.

Utredningen leddes av en styrgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet och den gjordes i samarbete med kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Försvarsmakten, Flygvapnet, Arméns luftfart, Gränsbevakningsväsendet, Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab och FinnHEMS Oy.

Vad händer härnäst?

Finansieringsalternativen för nätet för lågflygning ska utredas ytterligare innan ett eventuellt beslut om att inrätta ett nät fattas.

Under de kommande åren kommer man att genomföra flera ändringar som berör det nedre luftrummet, och om nätet för lågflygning genomförs kommer det att vara en av de mest centrala ändringarna.

Ytterligare information:

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178