Styrning

  1. Principer för ägarstyrning
  2. Ministeriets uppgifter
  3. Fyra ämbetsverk och tre aktiebolag
  4. Grunderna och metoderna för styrningen

1. Principer för ägarstyrning

  • Styrningen grundar sig på lagstiftningen och regeringsprogrammet.
  • Ämbetsverken har tydligt fastställda roller och uppgifter.
  • De företag som styrningen omfattar ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam verksamhet.

2. Ministeriets uppgifter

Ministeriet svarar för styrningen inom sitt förvaltningsområde. Styrningen är ett verktyg för att verkställa riksdagens och statsrådets beslut. Styrningen följer koncernprincipen och grundar sig på partnerskap och utnyttjande av sakkunnignätverk.

Ministeriet bereder strategier, riktlinjer och lagstiftning på sitt verksamhetsområde. Ämbetsverken sköter de operativa uppgifterna och verkställigheten.

3. Fyra ämbetsverk och tre aktiebolag

Ämbetsverken på ministeriets förvaltningsområde är Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet.

Trafikverket svarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet. Trafikverket bär också ansvaret för servicenivån i trafiken.

Trafiksäkerhetsverket Trafi utvecklar säkerheten i trafiken, främjar miljövänlig trafik och svarar för de myndighetsuppgifter som hänför sig till trafiksystemet.

Kommunikationsverket ser till att kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar och att konsumenternas rättigheter i fråga om kommunikationstjänster inte kränks.

Meteorologiska institutet producerar sådana tjänster om vädret, atmosfären och haven som är viktiga med tanke på den allmänna säkerheten och näringslivets verksamhet.

Utöver detta svarar ministeriet också för ägarstyrningen av Air Navigation Services Ab, Cinia Ab och Finrail Ab.

Air Navigation Services Finland svarar för specialtjänster som hänför sig till flygtrafiktjänsten, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddning.

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nättjänster, molntjänster och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.

Finrail Oy svarar för trafikledningen på järnvägarna och för banarbeten på statens bannät. Dessutom sköter bolaget med hjälp av ett system med bildskärmar och högtalare den passagerarinformation som behövs på tågstationer och perronger.

Ministeriets förvaltningsområde inbegriper också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.

4. Grunderna och metoderna för styrningen

Styrningen av ämbetsverken tar sikte på tydliga roller och uppgifter. Målen för verksamheten inom förvaltningsområdet ställs upp bland annat i koncernstrategin och i verksamhets- och ekonomiplanen. Andra styrmetoder är de resultatavtal som ingås med ämbetsverken och de resultatmål som ställs för dem.

Ägarstyrningen i de statsägda bolagen följer statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, god förvaltningssed och ministeriets principer för ägarstyrning.

Bolagen ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam affärsverksamhet. Målet är att de ska kunna investera i tillväxt, bevara den sunda finansieringsstrukturen och nå de uppställda målen för resultat och vinstutdelning.

De bolag som styrs av ministeriet har samhälleliga uppgifter i enlighet med lagstiftningen.