Styrning

  1. Principer för ägarstyrning
  2. Ministeriets uppgifter
  3. Ämbetsverk och statligt ägda bolag
  4. Grunderna och metoderna för styrningen

1. Principer för ägarstyrning

  • Styrningen grundar sig på lagstiftningen och regeringsprogrammet.
  • Ämbetsverken har tydligt fastställda roller och uppgifter.
  • De företag som styrningen omfattar ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam verksamhet.

2. Ministeriets uppgifter

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kommunikationsministeriets kärnuppgifter. Ministeriet styr ämbetsverken och inrättningarna och svarar för att deras mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Styrningen är ett verktyg för att verkställa riksdagens och statsrådets beslut. Styrningen följer koncernprincipen och grundar sig på partnerskap och utnyttjande av sakkunnignätverk.

Ministeriet bereder strategier, riktlinjer och lagstiftning på sitt verksamhetsområde. Ämbetsverken sköter de operativa uppgifterna och verkställigheten.

3. Ämbetsverk och bolag

Ämbetsverken på ministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Trafikledsverket svarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet. Trafikledsverket bär också ansvaret för servicenivån i trafiken.

Transport- och kommunikationsverket utvecklar säkerheten i trafiken, främjar miljövänlig trafik och svarar för de myndighetsuppgifter som hänför sig till trafiksystemet. Det ser också till att kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar utan störningar och tryggar ställningen för dem som anlitar kommunikationstjänster.

Meteorologiska institutet producerar sådana tjänster om vädret, atmosfären och haven som är viktiga med tanke på den allmänna säkerheten och näringslivets verksamhet.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är ett av staten helägt bolag som sköter statliga specialuppgifter. Bolaget är moderbolag för den av staten helägda trafikstyrningskoncernen.

Koncernen har i uppgift att erbjuda progressiva tjänster för trafikstyrning och trafikledning och att bära ansvaret för att säkerställa att trafiken löper säkert och smidigt i alla transportformer. Den svarar också för att samla in, förvalta och utnyttja information i samband med styrningstjänsterna.

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nät-, moln- och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.

Pohjolan Rautatiet Oy (Nordiska Järnvägar Ab) utvecklar järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och främjar stora investeringar i spårtrafik.

Bolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten. 

Entimmeståget till Åbo Ab har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo fram till byggstarten.  

Till ministeriets förvaltningsområde hör också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.

Mer om samma ämne

Förvaltningsområdet

4. Grunderna och metoderna för styrningen

Ägarstyrningen i de statsägda bolagen sköts i enlighet med statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, god förvaltningssed och ministeriets principer för ägarstyrning.

Styrningen av ämbetsverken tar sikte på tydliga roller och uppgifter. Målen för verksamheten inom förvaltningsområdet ställs upp bland annat i koncernstrategin och i verksamhets- och ekonomiplanen.

Andra styrmetoder är de resultatavtal som ingås med ämbetsverken och de resultatmål som ställs för dem.

Bolagen ska bedriva effektiv och ekonomiskt lönsam affärsverksamhet. Målet är att de ska kunna investera i tillväxt, bevara den sunda finansieringsstrukturen och fylla de uppställda målen för resultat och vinstutdelning.

De bolag som styrs av ministeriet har samhälleliga uppgifter i enlighet med lagstiftningen.

Mer om samma ämne

Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på kommunikationsministeriets förvaltningsområde (på finska)

Video: Ansvarsområden: Styrning, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Ansvarsområden: Styrning, på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)