Tietosuojafoorumi

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi on liikenne- ja viestintäministeriön järjestämä sidosryhmätilaisuus, joka kokoontuu 3–5 kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa käsitellään teemoittain tiettyä ajankohtaista tietosuojakysymystä.

Foorumi alkaa asiantuntijapuheenvuoroilla, joiden jälkeen työpajakeskusteluissa vaihdetaan kokemuksia, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä mietitään yhdessä ratkaisuja.

Foorumi on suunnattu kaikenkokoisille yrityksille, mutta myös muut kiinnostuneet voivat osallistua foorumin toimintaan. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niistä ilmoitetaan ministeriön verkkosivuilla.

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumin tavoitteena on lisätä suomalaisen elinkeinoelämän valmiuksia tiedon hyödyntämiseen digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa sekä lisätä yritysten ymmärrystä tietosuojavaatimuksista. Foorumissa käsitellään digitaalisten liiketoiminnan näkökulmasta etenkin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), jonka soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Foorumin taustalla on hallituksen kärkihanke ”rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö”. Kärkihankkeen tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Tilaisuudet

22.3.2017 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on tietosuoja-asetuksen kulmakiviä. Niiden toteuttaminen on digitaalisessa liiketoiminnassa tärkeää myös luottamuksellisen asiakassuhteen näkökulmasta.

Ensimmäisessä alustuksessa käytiin läpi rekisteröidyn oikeuksien toimeenpanoa rekisterinpitäjän näkökulmasta. Toisessa alustuksessa kerrottiin oikeuksien toteuttamisesta tietojen käsittelijän näkökulmasta: mitkä oikeudet ovat relevantteja, miten ne huomioidaan toiminnassa ja mistä tulee sopia? Viimeisessä puheenvuorossa esiteltiin rekisteröidyn vanhoja ja uusia oikeuksia tietosuoja-asetuksen perusteella.

Työpajoissa osallistuvat pohtivat rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista ennen asiakassuhdetta, sen aikana ja sen jälkeen.

Tietosuojafoorumi 22.3.2017 - tallenne (YouTube) 
Tietosuojafoorumi 22.3.2017 - esitysmateriaalit (LVM/1079/13/2016)
Tietosuojafoorumi 22.3.2017 - työpajojen purku
Tietosuojafoorumi 22.3.2017 - huoneentaulu työpajoista

27.1.2017 Tietosuojayritykset ja liiketoimintamahdollisuudet

Tietosuojayrityksille suunnatun foorumin teemana oli tietosuoja-asetuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet tietosuojapalveluita tarjoaville yrityksille.

Alustuksissa käytiin läpi tietosuojaa mahdollisuutena kehittää digitaalista liiketoimintaa, yritysten tarpeita tuoreen tutkimuksen näkökulmasta sekä tietosuoja-asetusta sisämarkkinainstrumenttina. Työpajoissa osallistujat laativat yhteenvedon tietosuojaliiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista sekä rekisterinpitäjien tarpeista.

22.11.2016 Osoitusvelvollisuus sekä siirtymäajan tehtävälista

Foorumin teemana oli osoitusvelvollisuus sekä siirtymäajan tehtävälista. Alustuksissa esiteltiin osoitusvelvollisuuden sisältöä, kerrottiin tietosuojatilinpäätöksen tekemisestä ja annettiin vinkkejä sen tekemiseen sekä käytiin läpi tietosuojavaatimuksia pilvipalvelua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevien esimerkkien kautta. Työpajoissa osallistujat laativat huoneentaulun osoitusvelvollisuuden täyttämisestä sekä tehtävälistan siirtymäajalle.

2.6.2016 Tiedon hyödyntäminen digitaalisessa liiketoiminnassa

Foorumin teemana oli tietosuojakysymysten huomioiminen digitaalisessa liiketoiminnassa niin, että tietosuoja osattaisiin nähdä mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämiseen. Alustuksissa esiteltiin tietosuoja-asetusta, kerrottiin omadata-mallista ja tietojen anonymisoinnista osana henkilötietojen käsittelyn hallintaa sekä esiteltiin tietosuojaa liiketoimintana ja tietosuojan merkitystä kuluttajatoiminnassa.

Tietosuojafoorumissa esitetyt materiaalit heijastavat alustajien ja työpajoihin osallistuneiden henkilöiden omia näkemyksiä.