null Ändringar i bestämmelserna om yrkeskompetens i vägtrafik

Ändringar i bestämmelserna om yrkeskompetens i vägtrafik

Pressmeddelande 09.07.2020 14.17 fi sv en

Bilar och en lastbil på motorvägen. Bild: Juha Tuomi / Rodeo.

De krav på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare som det föreskrivs om i körkortslagen och lagen om transportservice uppdateras så att de motsvarar EU-regleringen. Republikens president stadfäste lagarna den 9 juli 2020. Lagarna trädde i kraft den 13 juli 2020.

Genom ändringarna i lagen om transportservice och körkortslagen verkställs ändringarna i direktivet om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport samt ändringarna i direktivet om körkort.

Genom lagändringarna preciseras undantagen från kraven på yrkeskompetens och bestämmelserna om tillgodoräknande av utbildning som en del av utbildningen för yrkeskompetens. Lagändringarna innebär också att Transport- och kommunikationsverket får befogenhet att lämna ut information om intyg på yrkeskompetens till andra medlemsstaters myndigheter för tillsynsändamål.

Samtidigt görs vissa ändringar som inte har samband med direktivet. De viktigaste av dem är en ändring av lagen om transportservice i fråga om förvaring av dokument som gäller lastbilsförares och bussförares yrkeskompetens samt ett tillägg till körkortslagen enligt vilket epileptiska anfall som förekommer nattetid ska jämställas med epileptiska anfall i vaket tillstånd vid bedömningen av förarens hälsa. Genom ändringarna i körkortslagen preciseras dessutom detaljerna i fråga om förvaring av elevbokföringen i bilskolor.

Riksdagen förutsätter att statsrådet noggrant följer upp hur väl de undantag som rör lastbils- och bussförares yrkeskompetens fungerar, likaså tillsynen över bestämmelserna, och säkerställer att de fungerar i praktiken samt vid behov vidtar åtgärder för att precisera undantagen.

Bestämmelserna om lastbils- och bussförares yrkeskompetens preciseras senare genom en förordning av statsrådet som verkställer de andra ändringarna som direktivet kräver.

Ytterligare information

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 530 1472 (den 9–12 juli och från och med den 1 augusti)

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820 (9 juli–9 augusti)

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini (den 9–17 juli)