null Arbetsgrupp enhällig: Transportnätet behöver ökad finansiering

Arbetsgrupp enhällig: Transportnätet behöver ökad finansiering

Pressmeddelande 01.03.2018 10.23 fi sv en

Den parlamentariska arbetsgrupp som har utvärderat finansieringen av transportnätet har nått ett enhälligt resultat. Arbetsgruppen tillsattes för ett år sedan och offentliggjorde den 28 februari sin slutrapport om metoder som behövs för att underhålla och utveckla transportnätet.

Arbetsgruppens samtliga medlemmar delar synen på att transportnätet bör underhållas och utvecklas långsiktigt och konsekvent för att kunna tillgodose näringslivets och medborgarnas föränderliga behov. Enligt arbetsgruppen har nivån på finansieringen av transportnätet och en kortsiktig trafikledspolitik varit ett hinder för samhällsutvecklingen.

- Jag vill tacka arbetsgruppen för uppvisat förtroende och för ett gott samarbete för att lösa viktiga utmaningar, säger arbetsgruppens ordförande, kommunikationsminister Anne Berner.

I sitt uppdrag har arbetsgruppen tagit hänsyn till behovet att minska reparationsskulden, att finansiera nödvändiga utvecklingsinvesteringar, att utveckla digitaliseringen och att nå målen för att minska utsläppen från trafiken.

En nationell plan för transportsystemet som stöd för långsiktig utveckling

Arbetsgruppen föreslår att transportnätet ska underhållas och utvecklas utifrån en parlamentariskt beredd 12-årig plan för transportsystemet. Planen föreslås bland annat innehålla uppgifter om centrala projekt för utvecklingen och underhållet av transportsystemet och för utvecklingen av transporttjänster.

- En nationell plan skulle ge oss möjlighet att utveckla och rusta upp transportnätet på lång sikt. Modellen har fungerat bra till exempel i Sverige, konstaterar minister Berner.

Det föreslås att planen ska genomföras inom ramen för planen för de offentliga finanserna. Enligt arbetsgruppen kan beredningen av den första nationella planen för transportsystemet inledas redan under innevarande regeringsperiod.

Enligt arbetsgruppens förslag ska planen utarbetas parlamentariskt, alltså under ledning av kommunikationsministeriet i ett brett samarbete mellan företrädare för olika förvaltningsområden, regionala aktörer och näringslivet. Meningen är att planen ska överlämnas till behandling i riksdagen också i form av en redogörelse.

Nivån på finansieringen av underhållet och utvecklingen av transportnätet bör höjas

Arbetsgruppen föreslår enhälligt att man bör anvisa en årlig tilläggsfinansiering på minst 300 miljoner euro för att minska reparationsskulden för väg- och bannätet. Detta innebär en årlig finansiering av bastrafikledshållningen på minst ca 1,3 miljarder euro.

- Blir arbetsgruppens förslag verklighet får vi en mycket efterlängtad stadigvarande höjning av finansieringen för att åtgärda reparationsskulden. En tilläggsfinansiering på minst 300 miljoner euro per år skulle förbättra trafiksäkerheten, smidigheten i trafiken och underhållet av hela transportnätet, säger Berner.

Arbetsgruppen efterlyser också en tillräcklig höjning av finansieringsnivån för att utveckla transportnätet och anser att budgetfinansieringen bör kunna användas mer flexibelt för framtida utvecklingsprojekt. Dessutom menar arbetsgruppen att man oftare än hittills ska kunna använda sig av projektspecifika företag.

- I synnerhet i stora infrastrukturprojekt skulle projektbolagsmodellen kunna tillämpas i större utsträckning än tidigare. Då blir det möjligt att genomföra projekt snabbare och effektivare än i dagsläget. Ägarna av ett projektbolag skulle vid sidan av staten kunna vara till exempel pensionsbolag och andra företag, konstaterar minister Berner.

Arbetsgruppen tog inte ställning till användaravgifter på landsvägarna eller i gatunätet, men konstaterade att behovet av avgifter bör utvärderas separat. Däremot fastställs det i rapporten att de gällande ban- och farledsavgifterna med fördel kan tillämpas även framöver. Arbetsgruppen förde inte fram några förslag om beskattningen av trafiken.

Kommunikationsministeriet tillsatte i februari 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram metoder för att underhålla och utveckla transportnätet. Arbetsgruppen gav i augusti 2017 en mellanrapport med åtgärdsförslag för insatser i syfte att minska utsläppen från trafiken.

Arbetsgruppens slutrapport och mellanrapport kan laddas ned som bilaga till detta pressmeddelande från kommunikationsministeriets webbplats.

Ytterligare information

Sabina Lindström, direktör, arbetsgruppens generalsekreterare, kommunikationsministeriet, tfn 040 527 6103

minister Berner, intervjuförfrågningar: kommunikationschef Saara Reinimäki, 050 303 3065