null Avfallshanteringen i hamnarna effektiviseras – ändringar i förordningen

Avfallshanteringen i hamnarna effektiviseras – ändringar i förordningen

Pressmeddelande 30.06.2021 18.35 fi sv en

Båtar i Nådendal (Foto: Shutterstock)

Miljölagstiftningen inom sjöfarten reformeras och det införs skärpningar i fråga om hanteringen av avfall i hamnarna. Statsrådet utfärdade den 29 juni en förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2021.

De ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten som träder i kraft samtidigt, den 1 juli, ska förebygga nedskräpning av haven och insjöarna och utsläpp av farliga ämnen till vatten. Målet är att förbättra hanteringen av avfall i hamnarna så att båtfarare och sjöfolk regelbundet levererar avfall till hamnarna. Kraven som gäller hamnarna kommer att preciseras genom förordning. Ändringarna i lagstiftningen hänför sig till genomförandet av EU:s reviderade direktiv om fartygsavfall (EU 2019/883). 

Förordningen preciserar mottagningen av avfall, avfallsavgifterna och beredskapsåtgärderna

Enligt förordningen kan mottagningen av avfall i hamnar ordnas antingen så att det finns en permanent mottagningsanordning i hamnen eller så att en mottagningstjänst för avfall vid behov beställs till hamnen. Alla hamnar ska utarbeta en avfallshanteringsplan. Förordningen fastställer vilka uppgifter som ska ingå i hamnens avfallshanteringsplan.

I förordningen föreskrivs det att storleken på avfallsavgifterna varierar beroende på avfallets farlighet och de kostnader som avfallet medför. Dessutom definieras närsjöfart som är en i direktivet avsedd grund för nedsättning av avfallsavgifter.

I förordningen föreskrivs också om beredskapsåtgärder som krävs utanför hamnområdena när skadliga laster överförs mellan fartyg eller bränsle levereras från ett fartyg till ett annat. Exempelvis vid överföring av farliga laster eller leverans av bränsle ska fartyget ordna ett hjälpfartyg med tillräcklig bekämpningsutrustning på plats. Dessutom föreskrivs det om vilka uppgifter fartyget på förhand ska lämna myndigheterna då en last överförs eller bränsle levereras.

I förordningen om miljöskydd för sjöfarten har det också gjorts tekniska ändringar.

Vad händer härnäst?

Republikens president stadfäste den 29 juni lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten. Miljöskyddslagen för sjöfarten och förordningen träder i kraft den 1 juli 2021. Det uppskattas att regleringen nu kommer att omfatta ytterligare flera hundra hamnar.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, specialsakkunnig, tfn 050 447 7597, laura.sarlin(a)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura