Mottagningen av avfall i hamnarna effektiviseras – även mindre småbåtshamnar ska ta emot avfall från båtar

Pressmeddelande 23.06.2021 11.49 fi sv en

Foto: Konstantinks, Shutterstock

Regeringen föreslog den 23 juni 2021 att republikens president ska stadfästa de ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten som ska förbättra hanteringen av avfall i hamnarna.

En betydande ändring är att fartygsavfall i fortsättningen ska tas emot och en avfallshanteringsplan utarbetas också i sådana småbåtshamnar vid kusten och insjöarna som har 25–49 båtplatser. Tidigare har kraven gällt småbåtshamnar med minst 50 platser. Det uppskattas att regleringen nu kommer att omfatta ytterligare flera hundra hamnar. Samtidigt utvidgas lagen. I fortsättningen kommer till exempel överföring av skadliga och farliga laster och leverans av bränsle mellan fartyg att regleras, medan det hittills endast har föreskrivits om oljelastöverföring.

Även lagen om sjöfartsskydd, fartygsregisterlagen, lagen om fartygssäkerhet och lagen om marin utrustning kommer att ändras från och med den 1 juli 2021.

Avsikten med den reviderade miljöskyddslagen för sjöfarten är att styra båtfarare och sjöfolk till att regelbundet leverera avfallet till hamnar. Regleringen minskar nedskräpningen av Östersjön och Finlands insjöar, och mängden plast och näringsämnen som slängs i vattendragen. Miljöskyddslagen för sjöfarten revideras för att den ska omfatta kraven i EU:s direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.

Ändringarna gäller framför allt små hamnar, såsom sådana småbåtshamnar, fiskehamnar och hamnar som används av förbindelsefartyg och vattenbussar där det finns minst 25 båtplatser. Bestämmelserna som gäller handelssjöfart förblir i huvudsak oförändrade, men kraven på avfallshantering i fråga om handelssjöfartens hamnar kommer att preciseras.

Fem centrala ändringar i hanteringen av avfall i hamnar

1. I fortsättningen bör alla hamnar kunna ta emot avfall från fartyg som använder dem. Tidigare har regleringen inte gällt småbåtar med färre än 50 platser, men nu ska gränsen vara 25 båtplatser. Privata stug- och gårdsbryggor, båtplatser, stugförbindelsebryggor, gemensamma stränder samt handels- och restaurangbryggor som används för kortvarig förtöjning ska inte omfattas av regleringen. Övergångsperioden för att ordna avfallshanteringen kommer att pågå till den 30 april 2022.

2. I hemmahamnar bör det finnas en mottagning av oljigt och farligt avfall, blandavfall och toalettavfall. Detta motsvarar det nuvarande kravet på småbåtshamnar med minst 50 platser. I gästhamnar bör blandavfall och toalettavfall tas emot. Liksom för närvarande ska den som driver en hamn kunna avtala om användningen av en mottagningsanordning i närområdet.

3. Skyldigheten att ta emot avfall utvidgas till fiskehamnar samt förbindelsefartygs- och vattenbusshamnar.

4. Alla hamnar ska utarbeta en avfallshanteringsplan för fem år i stället för den nuvarande treåriga planen.

5. Hamnar för handelssjöfart ska i fortsättningen också ta emot bioavfall, papp och papper samt annat kommunalt avfall. Reglerna som gäller handelssjöfart, såsom anmälan av hamnuppgifter till EU:s system för hantering av information inom sjöfarten, skyldigheten för hamnen att lämna fartyget ett kvitto på avlämnat avfall och undantagen som beviljas fartyg, ska förenhetligas på unionsnivå.

Överföring av skadliga laster till sjöss övervakas noggrannare

I miljöskyddslagen för sjöfarten föreskrivs det om överföring av oljelast från ett fartyg till ett annat i enlighet med MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening av havet. I fortsättningen ska den nationella regleringen gälla alla överföringar av farligt respektive skadligt gods, såsom överföring av biodrivmedel, kemikalier, avfall och andra skadliga och farliga laster. Överföringarna begränsas till vissa utsedda områden. Om överföringen ska meddelas på förhand för att myndigheterna ska ha möjlighet att ingripa i farliga överföringar. Kraven gäller också bränsleleveranser från ett fartyg till ett annat i en hamn eller till sjöss.

Dessutom effektiviseras övervakningen av bränsleleverantörer i enlighet med svaveldirektivet. Provtagningen utvidgas till att omfatta bränsleleveranser och sanktionsmöjligheten utvidgas till att också gälla bränsleleverantörer som bevisligen har levererat bränsle med hög svavelhalt som inte uppfyller kraven.

Tillämpningsområdet för avgiften för oljeutsläpp utvidgas till insjöar, medan avgiften för närvarande endast kan påföras för utsläpp till havs.

Ändringar i säkerhetskontrollen av fartyg

Regeringen föreslog att de ändringar i lagen om sjöfartsskydd och fartygsregisterlagen som har gjorts för viss tid och som hänför sig till coronan ska föreskrivas som permanenta. I fortsättningen kan en säkerhetskontroll av ett fartyg enligt lagen om sjöfartsskydd utföras förutom av Transport- och kommunikationsverket även av ett erkänt klassificeringssällskap. I fartygsregisterlagen görs ändringar som gäller kopior av åtkomsthandlingar och avförande av fartyg ur registret. I fortsättningen ska fartyget kunna registreras med en kopia av åtkomsthandlingen medan den ursprungliga handlingen lämnas till myndigheten i efterhand. Samtidigt görs tekniska ändringar i fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna i miljöskyddslagen för sjöfarten samt ändringarna i lagen om sjöfartsskydd, fartygsregisterlagen, lagen om fartygssäkerhet och lagen om marin utrustning den 29 juni 2021. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.

Avfallshanteringsplanen för hamnar ska uppdateras och godkännas hos myndigheten senast den 31 december 2022. Småbåtshamnar och små fiskehamnar övervakas av de kommunala miljövårdsmyndigheterna och andra hamnar av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Kraven som gäller hantering av avfall kommer att preciseras genom förordning.

Ytterligare information:

Laura Sarlin, specialsakkunnig, tfn 050 447 7597, laura.sarlin(a)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura