Budgetpropositionen för 2021 har kompletterats: mer anslag för gång och cykling, bidrag för enskilda vägar och stöd till flygförbindelser

Pressmeddelande 19.11.2020 14.15 fi sv en

Kommunikationminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 19 november 2020 överlämnade regeringen ett förslag till komplettering av budgeten för 2021 till riksdagen.

Regeringen föreslår ett anslagstillägg på 25 miljoner euro för främjande av gång och cykling. För investeringsprogrammet för gång och cykeltrafik, dvs. för understöd till kommunerna, finns då 28,5 miljoner euro att tillgå 2021.

Kommunikationsminister Timo Harakka anser att gång och cykling spelar en viktig roll både med tanke på miljön och hälsan.

– Regeringen önskar att kommunerna även i fortsättningen ska ha möjlighet att förbättra förhållandena för gång och cykling runt om i landet. Detta är ett effektivt sätt att öka den hållbara rörligheten och människornas välbefinnande, säger minister Harakka.

Staten stöder i år en förbättring av förhållandena för gång och cykling i kommunernas gatunät med ett rekordstort belopp, 31,5 miljoner euro. Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av 2020.

I år har kommunerna för första gången kunnat ansöka om statsunderstöd för utarbetning av program för att främja gång och cykeltrafik. Understöd kan sökas fram till utgången av november.

Målet med programmet för att främja gång och cykling är att öka gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030. Samtliga dessa åtgärder bidrar till att uppnå målet.

Stöd för väghållningen av enskilda vägar och rådgivning och handledning

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 17 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar. Totalt föreslås ett anslag på 30 miljoner euro för bidrag för enskilda vägar 2021. Bidraget kan anvisas för väghållning av enskilda vägar, för rådgivning och vägledning av väglag och för produktion av material och tjänster som stöder den samt för utvecklings-, planerings- och forskningsarbete som gäller enskilda vägar.

Flygtrafiken till landskapsflygfälten tryggas också i coronavirusläget

På grund av coronan föreslår regeringen ett anslag på 11,5 miljoner euro för 2021 för stödjande av landskapens flygförbindelser.

Framställan baserar sig på ett förslag från arbetsgruppen som utrett flygtrafiken till landskapen. Arbetsgruppen som letts av statssekreterare Pilvi Torsti föreslog i sin slutrapport i september 2020 att staten ska köpa flygtrafik till flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi fram till utgången av 2021.

Transport- och kommunikationsverket har inlett beredningen av en konkurrensutsättning i anslutning till upphandlingen av flygtrafiktjänster.


Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Sanna Ruuskanen, direktör för enheten för ekonomisk utveckling, tfn 050 376 2377

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101 (gång och cykling)

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706 (bidrag för enskilda vägar)

Elina Thorström, direktör för marknadsenheten, tfn 040 507 4502 (stöd till flygförbindelser)