Digital verksamhetsmiljö byggs upp i snabb takt

Pressmeddelande 28.04.2017 13.46 fi sv en

Regeringens spetsprojekt för att skapa en digital verksamhetsmiljö framskrider väl. Finland har en möjlighet att vara ett digitaliserat samhälle och bli en föregångare när det gäller att ta i bruk och tillämpa nya globala tekniska lösningar, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner som leder spetsprojektet.

Före regeringens halvtidsöversyn har man inom projektet utarbetat en nationell informationssäkerhetsstrategi och regeringens principbeslut för att främja intelligent automatisering och robotisering samt för att utnyttja stordata inom affärsverksamhet. Också genomförandet av dem framskrider. Inom projektet har man dessutom berett kabelprojektet i Nordostpassagen och utarbetat en handlingsplan för att utveckla bredbandet så att den också beaktar främjandet av 5G.

- En aktuell åtgärd för att främja digitaliseringen har varit att den första fasen av lagen om transportservice (transportbalken) godkändes i riksdagen, säger minister Berner. Lagen om transportservice möjliggör obrutna servicekedjor och nya digitala tjänster inom trafik- och transportsektorn. Dessutom tillsattes en parlamentarisk uppföljningsgrupp för att dryfta finansieringen inom sektorn.

Information och förbindelser, för allt mångsidigare behov

Målet för spetsprojektet är att främja uppkomsten av digitala tjänster och nya affärsmodeller. Minister Berner påminner om att man genom digitaliseringen också försöker uppnå klimat- och energimålen. I framtiden utgör dessa i allt större utsträckning grunden för såväl ekonomiska beslut som beslut som gäller medborgarnas välfärd.

- Vi vet inte vad som kommer att hända och i vilken riktning t.ex. kommunikationssektorn förs av den tekniska utvecklingen och den ökade informationen. Men det är klart att även om tekniken och de nya innovationerna hjälper, behöver vi incitament för att uppnå den framtid vi önskar. Detta är målet också för spetsprojektets nya åtgärder.

Exempelvis i projektet för smart landsbygd, som redan har inletts, främjas nya digitala verksamhetsmodeller inom trafik och transport på landsbygden. Avsikten är dessutom att utveckla digitaliseringen av logistiken, transportsektorn och hamnarna.

Under perioden bereds också ett åtgärdsprogram för effektivt utnyttjande av satellitnavigering. Med hjälp av programmet vill regeringen säkerställa de satellitsystem och digitala tjänster som en automatiserad trafik kräver. Inrättande av en rymdförvaltning ska också bedömas.

För att förbättra datakommunikationsförbindelser inleds inom ramen för spetsprojektet planeringen och beredningen av en havskabel mellan Uleåborg och Helsingfors.

När det gäller kommunikationspolitiken bereds ett program för mediepolitik genom vilket man vill säkerställa en mångsidig finländsk mediebransch och innehållsproduktion.

Regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet har som mål att se till att Finland blir en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.

Utvecklingen av den digitala tillväxtmiljön sker under ledning av kommunikationsministern och i samarbete med arbets- och näringsministeriet och näringslivet. Avsikten är att projektåtgärderna ska vara klara före utgången av 2018.

Ytterligare uppgifter

Kristiina Pietikäinen, strategidirektör, tfn 0295 34 2122

Mikael Nyberg, överdirektör, nätavdelningen, tfn 040 837 8794

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, avdelningen för tjänsteproduktion, tfn 050 344 3400

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningen för kunskapshantering, tfn 040 500 0817