EU:s vägpaket eftersträvar att hålla transportsektorn konkurrenskraftig

Pressmeddelande 07.07.2017 16.09 fi sv en

I Europeiska kommissionens förordningar om landsvägstrafiken dras linjerna upp för lagstiftning om bland annat vägavgifter och vägtullar, marknadstillträde på transportmarknaden och arbetstid. Statsrådet stöder till största delen de förslag vars syfte är att hjälpa sektorn hålla sig konkurrenskraftig och gå över till digital transport och koldioxidsnålare transport. Samtidigt strävar man efter att förbättra trafiksäkerheten, minska företagens administrativa börda och trygga arbetstagarnas sociala rättigheter.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 31 maj 2017 ett förslag till ett paket om vägtrafiken. Paketet innehåller lagstiftningsförslag som rör marknadstillträde i vägtrafiken, sociala frågor, prissättning av transport, och uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp från tunga fordon.

Kommissionen föreslår flera ändringar i lagstiftningen om vägavgifter och vägtullar (eurovinjettdirektivet). Syftet med ändringarna är att främja koldioxidsnålare och effektivare transport och att trygga tillräcklig finansiering av underhåll och utveckling av transportnätet.

För att nå målen föreslår kommissionen att man avskaffar tidsbaserade användaravgifter och under övergångstiden ersätter dem med avståndsbaserade kilometeravgifter. Kommissionen föreslår att man avskaffar den obligatoriska fordonsskatten för den tunga transporten för att främja införandet av kilometeravgifterna. Kommissionen föreslår därtill att avgifterna också kunde gälla alla fordon och hela vägnätet eftersom koldioxidutsläpp uppstår oberoende av område och fordonstyp. Utgångspunkten för direktivet kommer ändå inte att förändras eftersom medlemsstaterna fortsättningsvis själva kan besluta om de inför vägavgifter och vägtullar eller inte.

Enligt statsrådet är det bra att varje medlemsstat själv får bestämma om vägavgifter eller vägtullar ska införas eller inte. Direktivförslaget ger i huvudsak medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet och valfrihet. Finland är ett till ytan stort land, och glest befolkat, där kilometeravgifter skulle kunna höja kostnaderna gällande rörlighet. På grund av detta anser statsrådet att även om en tidsbaserad avgift inte uppfyller principen ”användaren betalar” lika effektivt som en kilometeravgift bör en tidsbaserad avgift för den tunga trafiken tillåtas under en längre period än till utgången av 2023. Enligt statsrådet är det också viktigt att lagstiftningen inte begränsar utvecklingen av nya finansieringsmodeller eller servicepaket inom transporter.

De andra förslagen från kommissionen som rör marknadstillträde i transportbranschen, cabotage, kör- och vilotider, färdskrivare, utstationering av förare inom vägtransportsektorn och övervakning av sociala bestämmelser, går enligt statsrådet åt rätt håll.

För cabotagets del föreslår kommissionen en övergång till en modell där cabotage får utövas fem dagar i en medlemsstat, i nuläget tillåts tre transporter under sju dagar. Enligt statsrådet finns det flera omständigheter i förslagen som måste preciseras under det fortsatta arbetet så att lagstiftningen fyller sitt syfte.

Kommissionen föreslår också nya villkor för marknadstillträde för lätta godsfordon, närmast paketbilar. I kommissionens förslag föreslås inget trafiktillstånd men de företag som använder dessa fordon ska ha lokaler i landet där de utövar transportverksamhet och de ska uppfylla vissa solvenskrav.

Den finländska lagen om transportservice lättar på de krav som gäller paketbilar på så sätt att istället för den nuvarande tillståndsplikten ska tjänsteleverantören i fortsättningen registrera sig vid Trafiksäkerhetsverket. Enligt statsrådet borde man på EU-nivå sträva efter lösningar där omständigheterna i de olika länderna beaktas och där det inte läggs onödiga hinder i vägen för dem som vill ta sig in i sektorn med lätta godsfordon.

Statsrådet stöder de förslag om uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp som finns i vägpaketet. Förslagen hjälper EU:s medlemsstater att uppnå sina nationella mål om minskade utsläpp, underlättar valet av miljövänliga alternativ och uppmuntrar fordonstillverkarna att utveckla koldioxidsnålare fordon.

Statsrådet översände skrivelsen om EU:s vägpaket till riksdagen den 5 juli 2017.

Mer information

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2668 (marknadstillträde)

Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 0295 34 2089 (minskade utsläpp i transportsektorn)

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2077 (eurovinjettdirektivet, fordonsskatt)