Lagen om transportservice möjliggör och säkrar tillgången till tjänster

Pressmeddelande 28.03.2019 15.08 fi sv en

Lastbil på väg (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)

Regeringen föreslår att presidenten stadfäster de bestämmelser som ingår i den tredje och sista fasen av lagprojektet om transportservice. Den tredje fasen resulterar i smidigare avläggande av yrkeskompetens och främjar digitaliseringen och beredskapen inom trafik- och transportsektorn.

– Lagen om transportservice utgör en viktig helhet som möjliggör digitalisering och nya affärsmodeller inom sektorn för trafik och transport. Syftet är att skapa sammanhållna trafiktjänster som erbjuder användarna reell flexibilitet och valfrihet. Ett syfte med lagen är också att säkra tillgången till tjänster, säger kommunikationsminister Anne Berner.

– Moderna och välfungerande trafiktjänster är också redskap som hjälper oss att minska utsläppen från trafiken och svara på de utmaningar som klimatförändringen medför, berättar minister Berner.

Bestämmelserna om yrkeskompetens ändras och provet i lokalkännedom för taxiförare slopas

Den tredje fasen av lagen om transportservice erbjuder flera alternativ för den som vill avlägga yrkeskompetens inom sektorn för trafik och transport. Målet är att säkra tillgången till trafiktjänster.

I fortsättningen ska det vara möjligt att avlägga grundläggande yrkeskompetens för förare av tunga fordon även i form av en s.k. provmodell enligt direktivet. Provmodellen mäter samma kunnande som det system som baserar sig på utbildning.

När det gäller sjöfarten kommer kompetens- och bemanningskraven för räddningsverket, polisen och Tullen att lättas upp. Deras fartyg ska inte omfattas av de allmänna kraven på kompetens och bemanning om de tillämpar ett utbildningssystem som godkänts av Transport- och kommunikationsverket.

I provet för taxiförare ska den del som gäller taxiförares lokalkännedom slopas, vilket gör det lättare att komma in i branschen. Innehavaren av ett taxitillstånd ska ansvara för att förarna har tillräcklig interaktionsförmåga och tillräckliga språkkunskaper samt lokalkännedom om det huvudsakliga verksamhetsdistriktet.

Målet störningstålig och säker trafik

Lagen om transportservice utvidgar beredskapsskyldigheten för undantagsförhållanden till att också omfatta aktörer inom vägtrafiken. Beredskapsskyldigheten har redan tidigare gällt järnvägs- och spårvägstrafiken samt flygtrafiken.

I lagen förutsätts det också att alla större aktörer inom gods- och persontrafiken ska göra upp en beredskapsplan med tanke på tillbud och olyckor. Kravet gäller dock inte taxitrafik eller små företag som bedriver person- eller godstransporter.

Regeringen framställde den 28 mars 2019 att ändringarna i lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den ska stadfästas.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president den 29 mars 2019 ska stadfästa ändringarna i lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den.

De lagar som ingår i fas tre av lagen om transportservice avses huvudsakligen träda i kraft den 1 april 2019.

Den ändring som gäller provet för taxiförare avses träda i kraft den 1 april 2019.

Avsikten är att bestämmelserna om yrkeskompetens inom vägtrafiken ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Inom samma projekt bereddes Finlands anslutning till FN:s protokoll om elektroniska fraktsedlar. Det lagförslag som gäller detta godkändes redan i december 2018, och regleringen träder i kraft den 11 april 2019.

Projektet kring lagen om transportservice inleddes i november 2015. Projektet har genomförts i tre faser på grund av att innehållet i lagreformen är så omfattande. Den första och andra fasen av lagen om transportservice är redan i kraft. Lagen trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 342 391, Twitter @vilkkonen

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 342 570, Twitter @KMiettinen