null Temporära ändringar i lagstiftningen inom transportsektorn

Temporära ändringar i lagstiftningen inom transportsektorn

Pressmeddelande 30.04.2020 14.50 fi sv en

Bil- och lastbilstrafik på E63-vägen (Foto: Rodeo/Juha Tuomi)

Regeringen föreslår temporära ändringar i lagstiftningen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av de undantagsförhållanden som beror på coronavirusepidemin.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av flera lagar den 30 april 2020.

Genom ändringarna underlättas medborgarnas och företagens verksamhet och tryggas att transporterna fungerar under undantagsförhållanden. Målet är att skydda i synnerhet äldre personer och personer som hör till riskgrupper.

Propositionen innehåller främst sådana ändringar som gäller tidsfrister och handlingar som ska lämnas in.

– Coronavirusepidemin har många slags konsekvenser för medborgarna och företagens verksamhet. Initiativet till de temporära undantag från lagstiftningen som nu föreslås har kommit direkt från medborgarna samt företag, organisationer och myndigheter inom branschen. Detta lagförslag är välkommet och kommer att underlätta medborgarnas vardag. Det tryggar också kontinuiteten i de transporter som är nödvändiga med tanke på samhället, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Läkarintyg ska kunna lämnas in i efterhand

I körkortslagen föreslås temporära ändringar som gäller inlämnande av läkarintyg. Körkort för personer över 70 år ska kunna förnyas så att det läkarintyg som krävs för förnyandet lämnas till polisen senast den 31 oktober 2020. Samma praxis ska också gälla förnyelse av körrätten och trafiklärartillstånden för tyngre fordon i fråga om personer som fyllt 45 år.

I och med den ändring som föreslås i lagen om transportservice ska Transport- och kommunikationsverket kunna förnya körtillståndet för taxiförare så att sökanden lämnar in ett läkarintyg inom sex månader från det att körtillståndet förnyades.

Uppvisande av läkarintyg för förare som arbetar inom järnvägstrafiken skjuts upp till en senare tidpunkt, om inte en järnvägsläkare kräver att läkarundersökningarna ska göras oftare.

Flexibilitet i fråga om ändringar i tidtabeller och rutter för kollektivtrafiken

Anmälningstiden för dem som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska förkortas från 60 dagar till fem dagar. Genom förslaget blir det möjligt för aktörer inom kollektivtrafiken att ändra t.ex. sina tidtabeller snabbare än för närvarande och på så sätt anpassa sin affärsverksamhet under föränderliga förhållanden.

Förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetens

Giltighetstiden för yrkeskompetens inom sjöfarten, såsom behörighetsbrev, certifikat för specialbehörighet och certifikat för lots, förlängs med sex månader från den dag det förnyats. Handlingar som gäller behörigheter ska kunna lämnas in till Transport- och kommunikationsverket och ett fristående yrkesprov som gäller behörigheten ska kunna avläggas senast den 30 april 2021.

Giltighetstiden för yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare förlängs till den 31 oktober 2020 utan att den påbyggnadsutbildning som krävs har genomgåtts.

Säkerhetskontroller av fartyg görs smidiga

I och med lagändringen kan Transport- och kommunikationsverket bemyndiga ett klassificeringssällskap som det godkänt att utföra säkerhetskontroller av fartyg samt utfärda internationella säkerhetscertifikat. Dessa inspektioner gäller finska fartyg som befinner sig utomlands. Detta temporära bemyndigande tryggar smidigheten i varu- och godstrafiken och gäller högst till den 31 oktober 2020.

Ändringen av fartygsregisterlagen gör det möjligt att sända en kopia av fartygets mottagningshandling i stället för originalhandlingen. Ändringen ska gälla till och med den 31 oktober 2020.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Ändringarna ska gälla under en viss tid på några månader, dock högst till den 30 april 2021.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 34 2367

Rita Linna, regeringsråd, tfn 0295 34 2559