null Trafiksäkerheten – från mål till verklighet

Trafiksäkerheten – från mål till verklighet

Nyhet 27.04.2011 09.55 fi sv

Ett utkast till trafiksäkerhetsplan för åren 2011-2014 har sänts på remiss. Planutkastet tar sikte på att öka säkerheten i vägtrafiken genom att samla alla trafiksäkerhetsåtgärder till en enhetlig helhet. I planen utstakas centrala trafiksäkerhetsåtgärder dels för planperioden, dels på längre sikt. Remissvaren ska lämnas till ministeriet senast den 19 maj 2011.

Trafiksäkerheten har långsamt förbättrats över tid, men etappmålet för 2010, mindre än 250 trafikdöda per år, nåddes inte. Det långsiktiga målet är att högst 100 personer förolyckas i trafiken 2025 och att Finland är en av förebilderna i Europa i fråga om trafiksäkerhet.

För att förbättra trafiksäkerheten krävs det många viktiga åtgärder. Hur åtgärderna genomförs måste följas upp och övervakas systematiskt. Därför ingår det i planen ett förslag till ett system med nyckeltal för att årligen bedöma effekterna av åtgärderna med hjälp av bestämda variabler. På detta sätt kan nödvändiga ändringar för att öka trafiksäkerheten göras med kort varsel.