null Ändringar i luftfartslagen särskilt i fråga om obemannad och lätt luftfart

Ändringar i luftfartslagen särskilt i fråga om obemannad och lätt luftfart

Pressmeddelande 25.06.2020 13.58 fi sv en

Bild: Shutterstock

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till en ändring av luftfartslagen som kompletterar den reviderade EU-regleringen om luftfart. Ändringarna gäller i synnerhet bestämmelserna om lätta och obemannade luftfartyg. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2021 i enlighet med EU-bestämmelserna om obemannad luftfart.

EASA-förordningen om säkerhet inom det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Den i Finland gällande luftfartslagstiftningen härstammar i huvudsak direkt från EU-bestämmelser.

Säkerhetsbestämmelserna om vissa lätta luftfartyg har hört till den nationella behörigheten. I fortsättningen kommer den nationella lagstiftningen att omfatta i huvudsak sådana lätta luftfartyg som har högst två sittplatser och en maximal certifierad startmassa på högst 600 kilogram.

Ändringar i kraven beträffande åldersgräns för obemannad luftfart och skyldigheten att teckna försäkring

Åldersgränsen för fjärrpiloter för obemannade luftfartyg är ett nytt krav som följer av EU-lagstiftningen. EU-lagstiftningen ger dock utrymme för nationell prövning i fråga om åldersgränserna, som i Finland tas i bruk nästan till fullo.

I verksamhet med låg risk, där flygningen till exempel sker inom synhåll, är åldersgränsen 12 år. När riskerna ökar, t.ex. när flygningen sker utanför synhåll, är åldersgränsen 15 år. När det gäller högriskverksamhet är åldersgränsen 18 år.

EU-lagstiftningen ålägger också försäkringsskyldighet för obemannade luftfartyg som väger mer än 20 kilogram. I fråga om lättare luftfartyg än detta kan beslut om försäkring fattas nationellt.

Efter lagändringen ska obemannad luftfartygsverksamhet ha en sedvanlig ansvarsförsäkring för skador när verksamheten är mer riskfylld än normalt. Försäkringsskyldigheten gäller t.ex. när flygningen sker utom synhåll med ett luftfartyg. Verksamhet med lägst risk är befriad från försäkringsskyldigheten.

Det kommer också att ske förändringar i Transport- och kommunikationsverkets uppgifter. I fortsättningen ansvarar verket för marknadskontrollen av obemannade luftfartyg och kan inrätta luftrumszoner där användningen av obemannade luftfartyg underlättas eller begränsas.

Regeringen föreslog den 25 juni 2020 att republikens president ska stadfästa ändringarna i luftfartslagen den 26 juni 2020.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021 samtidigt som EU-regleringen om obemannade luftfartyg.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2126, Twitter: @ImmonenElina

Laura Kolinen, överinspektör, tfn 0295 34 2023

Veikko Vauhkonen, överinspektör, tfn 0295 342 113, Twitter @VVauhk