null Förslag till förlängning av giltighetstiden för de temporära lagändringarna inom transportsektorn på remiss

Förslag till förlängning av giltighetstiden för de temporära lagändringarna inom transportsektorn på remiss

Pressmeddelande 08.04.2021 17.15 fi sv

Lastfartyg i Helsingfors (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till temporära lagändringar på grund av att covid-19 fortsätter på remiss.

Genom propositionen förlängs giltighetstiden för de temporära undantag som tidigare gjorts inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Ändringarna gäller lagen om fartygspersonal, lagen om transportservice, lotsningslagen och lotsningsförordningen.

Genom propositionen bereder man sig på en fortsättning av covid-19-epidemin. Genom ändringarna tryggas kontinuiteten i sjötrafiken och en smidigare organisering av kollektivtrafiken genom att giltighetstiden för de tidigare föreskrivna temporära undantagen förlängs.

De föreslagna temporära undantagen behövs med tanke på sjöfartsbranschens internationalitet. Sjötransporternas funktionsduglighet är starkt knuten till såväl Finlands som andra staters begränsningar i rörelsefriheten. Även om epidemiläget förbättras i Finland, återspeglas det allvarliga epidemiläget i resten av världen också på sjöfartsbranschen i Finland. Undantaget i fråga om kollektivtrafiken behövs också, eftersom passagerarnas återvändande kan vara långsamt även om epidemiläget förbättras.

I remissbehandlingen ingår också förslaget till 18 a § i lagen om transportservice vilket gäller en utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin för vissa innehavare av persontrafiktillstånd. Behovet av att förlänga 18 a § bedöms närmare under och efter remissbehandlingen.

De nuvarande temporära undantagen gäller till och med den 30 juni 2021. De nya lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla till och med den 30 september 2021.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 12 april 2021. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

överinspektör Katja Peltola, tfn 0295 342 031

överinspektör Monika Mutanen, tfn 0295 342 125