Ändringar vid årsskiftet inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Pressmeddelande 28.12.2018 09.28 fi sv

Bild: LVM/Shutterstock

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde reformeras och många lagar träder i kraft vid ingången av 2019.

Kommunikationsverket och Trafi ombildas till Transport- och kommunikationsverket – Trafikverket blir Trafikledsverket

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde reformeras. Kommunikationsverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi samt vissa funktioner vid Trafikverket ombildas till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Reformen gäller inte Meteorologiska institutet. Lagarna med bestämmelser om ämbetsverken träder i kraft den 1 januari 2019.

Trafikverkets trafikledningstjänster bolagiseras till ett statligt specialuppgiftsbolag, Traffic Management Finland Ab, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. När det nya statsbolagets verksamhet har kört igång bildas den helt statsägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group. Koncernen ska bestå av moderbolaget Traffic Management Finland Ab och följande dotterbolag enligt respektive transportslag: Finrail Ab inom järnvägstrafiken, Air Navigation Services Finland Ab inom luftfarten, Vessel Traffic Services Finland Ab inom sjötrafiken och Intelligent Traffic Management Finland Ab inom vägtrafiken.

Ministeriet får en ny klimat- och miljöenhet

Klimatet och miljön får en egen enhet vid kommunikationsministeriet. Den nya enheten är ett tecken på att klimat- och miljöfrågorna intar en central position även inom områdena för transport och kommunikation. Klimat- och miljöenheten blir den tredje enheten på ministeriets nätavdelning. Den nya enheten svarar för att transport- och kommunikationssystemen är energieffektiva och utsläppssnåla och belastar miljön så lite som möjligt. Enheten inleder sin verksamhet vid ingången av 2019.

Bättre resekedjor tack vare tillgång till tjänster på någon annans vägnar

I den andra fasen av genomförandet av lagen om transportservice blir det lättare att erbjuda resekedjor och kombinerade tjänster tack vare ett koncept som kallas tillgång på någon annans vägnar. Med detta avses att konsumenterna kan utnyttja en viss tjänsteleverantörs serie- eller periodbiljetter, övriga rabatter eller stamkundsförmåner även hos en annan tjänsteleverantör. Detta ger konsumenterna större valfrihet och breddar utbudet på transporttjänster, då de under hela resan kan dra nytta av rabatter och andra förmåner. Tack vare möjligheten att använda tjänster på någon annans vägnar blir det lättare att bygga billiga resekedjor. Bestämmelsen om tillgång till tjänster på någon annans vägnar träder i kraft den 1 januari 2019.

Farledsavgifterna förblir halverade

De halverade farledsavgifterna i fartygstrafiken fortsätter att gälla åren 2019–2020. Inflödet av farledsavgifter 2019 har budgeterats till 48,4 miljoner euro. Halverade farledsavgifter tillämpas sedan 2015 som en kompensation för svaveldirektivet och arbetsmarknadsuppgörelsen.

Ny förordning om huvudleder och servicenivåer på landsvägar och järnvägar

Kommunikationsministeriets förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå träder i kraft i början av 2019. Huvudlederna är valda utifrån den nuvarande och förväntade trafikvolymen på landsvägarna och järnvägarna. Utvecklingen av trafikvolymen följs upp och förordningen uppdateras vid behov. Förutom trafikvolymen har man också tagit hänsyn till regional tillgänglighet och internationella förbindelser.

Lagen om enskilda väger träder i kraft

Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft vid ingången av 2019. Flexibiliteten i väglagens verksamhet ökar, och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer då det gäller att bygga och underhålla enskilda vägar samt att färdas på dem förtydligas. Lagens struktur och språk har moderniserats och förtydligats. Kommunernas vägnämnder upplöses i syfte att minska på kommunernas uppgifter, och vägnämndernas uppgifter överförs till andra aktörer.

De första 5G-näten i Finland kan börja byggas i början av 2019

Statsrådet beviljade i november 2018 Telia Finland Oyj, Elisa Abp och DNA Abp nätkoncessioner för frekvensområdet 3,5 gigahertz (GHz). Frekvenserna kan användas för att bygga ut 5G-nät från och med början av 2019. Framtidens internet, den nya mobiltekniken 5G, möjliggör uppkopplingar som är hela tio gånger snabbare än dagens trådlösa förbindelser.

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobilabonnemang fortsätter

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobilabonnemang förlängs från den 1 januari 2019 fram till den 1 juli 2021. Förbudet mot att marknadsföra mobiltelefonabonnemang per telefon infördes 2012 för att skydda konsumenterna mot störande marknadsföringsmetoder. Det är nu tredje gången förbudet mot telefonmarknadsföring förlängs.

Minskad reglering av snöskotrar

(28.12.2018)

Det blir möjligt att använda större snöskotrar än hittills på särskilt anvisade snöskoterleder som är lämpade för ändamålet. Till fordonslagen fogas en definition av tung snöskoter. En tung snöskoter har en egenmassa på högst 0,8 ton, dvs. 300 kilogram mer än egenmassan hos en vanlig snöskoter. På en tung snöskoter får det utöver föraren finnas plats för högst fyra personer. Lagändringarna träder i kraft den 31 december 2018.

Den nya spårtrafiklagen träder i kraft 

(28.12.2018)

Järnvägsmarknadens funktion förbättras genom en total översyn av spårtrafiklagstiftningen. Genom den nya spårtrafiklagen genomförs Europeiska unionens fjärde järnvägspaket nationellt. Lagen träder huvudsakligen i kraft den 1 januari 2019.