Ministeriet

  1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer
  2. Lagberedare inom trafik och kommunikation
  3. EU-samarbete
  4. Internationellt samarbete
  5. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet 
  6. Budgetekonomi
  7. Koncessioner och statsbidrag
  8. Ministeriets kommunikation
  9. Organisation

1. Ansvar för fungerande transporter och kommunikationer

Kommunikationsministeriet svarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser och -tjänster och skapar en användningsmiljö för nya digitala tjänster. Målet är att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller.

Kommunikationsministeriet bidrar till att genomföra det strategiska regeringsprogrammet. Digitaliseringen är ett genomgående tema i regeringsprogrammet.

2. Lagberedare inom trafik och kommunikation

Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter. Regeringspropositioner som beretts i ministeriet behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ministeriet svarar också för beredningen av förordningar inom trafik och kommunikationssektorn och utfärdar dessutom egna förordningar.

Kommunikationsministeriets lagberedning går till en stor del ut på att genomföra EU-lagstiftning.

3. EU-samarbete

En stor del av lagstiftningen om trafik och kommunikation bereds i Europeiska unionen. Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av EU-ärenden som gäller trafik, transport och kommunikation. Kommunikationsministern representerar Finland i Europeiska unionens råd för transport och telekommunikation. EU-frågorna kräver aktiv förhandspåverkan. Ministeriets tjänstemän deltar i beredningen av ärenden i rådets och kommissionens arbetsgrupper.

4. Internationellt samarbete

Kommunikationsministeriet arbetar aktivt i internationella organisationer såsom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), Internationella teleunionen (ITU) och Världspostföreningen (UPU).

Kommunikationsministeriets internationella samarbete är livligt med EU-länderna och Norden samt med Ryssland och de baltiska länderna. I Ryssland är Ryska federationens transportministerium samt Ryska federationens informationsteknologi- och kommunikationsministerium viktiga samarbetsparter.

5. Styrning och övervakning av förvaltningsområdet

En av kommunikationsministeriets huvuduppgifter är strategisk och resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Ministeriet leder och övervakar verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till dess förvaltningsområde. Koncernstrategin för ministeriets förvaltningsområde är ett verktyg för att genomföra regeringsprogrammet. Strategin styr hela förvaltningsområdet. För ämbetsverken uppställs årliga resultatmål. Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet.

Att styra förvaltningsområdet är en av kärnuppgifterna inom trafik- och kommunikationspolitiken. På ministeriets förvaltningsområde finns följande ämbetsverk och inrättningar: Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr ämbetsverken och inrättningarna och svarar för att deras mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Kommunikationsministeriet svarar också för ägarstyrningen av Air Navigation Services Finland Ab, Cinia Ab och Finrail Ab. För dessa bolag fatställs samhälleliga uppgifter i lagstiftningen.

6. Budgetekonomin

Kommunikationsministeriet svarar för budgetekonomin inom sitt förvaltningsområde. Ministeriet bereder de långsiktiga budgetramarna som utgör grunden för den årliga budgetpropositionen och för verksamhets- och ekonomiplanen. Ministeriet följer upp användningen av de anslag som förvaltningsområdet beviljats i statsbudgeten och avger rapport om detta i sin verksamhetsberättelse.

7. Koncessioner och statsbidrag

Kommunikationsministeriet handlägger också ärenden som gäller koncessioner och statsbidrag. Dessa uppgifter har minskat de senaste åren eftersom förvaltningen har lättats upp och många ärenden har överförts till länen och kommunerna. Koncessioner beviljas bland annat för att bygga mobiltelenät och för radio- och televisionsverksamhet. Genom att köpa tjänster finansierar ministeriet till exempel kollektivtrafik i glest befolkade regioner.

8. Ministeriets kommunikation

Ministeriets kommunikation och samarbetet med intressenterna bidrar till att ministeriet når sina verksamhetsmål. Kommunikationen stärker ministeriets, förvaltningsområdets och intressenternas beredskap att diskutera, delta och ta ställning till ärenden som är under beredning och beslutsfattandet. Kommunikationen på hela förvaltningsområdet bygger på en öppen och proaktiv kommunikation och ett interaktivt samarbete med intressenterna.

9. Organisation

Arbetet vid kommunikationsministeriet leds av kommunikationsministern. Kommunikationsministern är chef för kommunikationsministeriet och handlägger de ärenden som hör till ministeriet. Ministern behandlar också  de frågor på justitieministeriets förvaltningsområde som rör självstyrelsen i landskapet Åland.

Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen. Ministeriet har ca 140 medarbetare på följande fyra avdelningar: avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för kunskapshantering och nätavdelningen. Avdelningarna leds av avdelningschefer som har titeln överdirektör. Avdelningarna är indelade i enheter. Ministeriets kommunikation och controller är direkt underställda högsta ledningen.

Ministeriets presentationsfilm

LVM - Välfärd och konkurrenskraft genom goda kommunikationer (YouTube)

Kommunikation är samhällets drivfjäder. För oss är kommunikation en tjänst.

Från kommunations-expedition  till kommunikations-ministerium

Kommunikationsministeriet fick sin början år 1892, då Finland utgjorde en del av Ryssland och det vid storfurstendömet Finlands senat inrättades en kommunikationsexpedition. Senare ändrades namnet till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena. Ministeriet uppdelades år 1970 i trafikministeriet och arbetskraftsministeriet. Sitt nuvarande namn fick kommunikationsministeriet år 2000.